Publié le 26/11/1970
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 20 november 1970 houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheden van de mijnwerkers en ermee gelijkgestelden

Art. 9.


Art. 10.
10/01/2005 [W - K.B. 8-12-98 - B.S. 24-12 - art. 2] van toepassing vanaf 1-1-1999
10/01/2005 Iedere werkgever of iedere verzekeringsinstelling is ertoe gehouden, overeenkomstig de onderrichtingen van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid of van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, alle inlichtingen te verstrekken waarvan de kennis nodig is om de uitvoering van de voornoemde besluitwet van 10 januari 1945 en van het koninklijk besluit van 19 november 1970, betreffende het invaliditeitspensioenstelsel voor de mijnwerkers te verzekeren.
10/01/2005 De verplichtingen die overeenkomstig dit artikel aan de werkgevers en aan de verzekeringsinstellingen opgelegd worden, worden op zich genomen :
10/01/2005 door de Staat, wat betreft de afgevaardigden-arbeiders bij het mijntoezicht;
10/01/2005 door de particuliere aannemers, wat hun arbeiders betreft.
10/01/2005 De steenkolenmijnuitbaters hebben tot plicht de voorzorgskas van hun gebied in kennis te stellen van de naam en het adres van de particuliere aannemers belast met de uitvoering van de bij artikel 5, § 2, 1°, bedoelde werken, en dit vanaf het begin van deze werken.

Art. 11.

FR   NL   [Affichage pour impression]