d'application Ó partir du 01/01/2014
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 10 oktober 1986 tot uitvoering van artikel 53, negende lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994

Art. 3.


Art. 4.
P 15/05/2003
  -30/09/2015
De verzekeringstegemoetkomingen voor andere dan de bij de hiernavolgende artikelen bedoelde geneeskundige verstrekkingen kunnen het voorwerp uitmaken van een derdebetalersregeling onder de modaliteiten zoals die zijn vastgesteld bij de in titel III, hoofdstuk V van de voornoemde geco÷rdineerde wet bedoelde akkoorden en overeenkomsten, of bij gebrek aan dergelijke akkoorden of overeenkomsten, bij bijzonder contract tussen de verzekeringsinstelling en de zorgverstrekker.
P 01/04/2013
  -30/09/2015
In afwijking van het eerste lid, kan de derdebetalersregeling steeds worden toegepast voor de verzekeringstegemoetkoming in de kost van de revalidatieverstrekkingen bedoeld in de hoofdstukken I, V, ... en VII van de bijlage bij het koninklijk besluit van 10 januari 1991, tot vaststelling van de nomenclatuur van de revalidatieverstrekkingen bedoeld in artikel 23, ž 2, tweede lid van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994, tot vaststelling van de honoraria en prijzen van die verstrekkingen en tot vaststelling van het bedrag van de tegemoetkoming in die honoraria en prijzen.
P 01/01/2014
  -30/09/2015
In afwijking van het eerste lid, kan de derdebetalersregeling worden toegepast voor het betalen van de verzekeringstegemoetkoming in de kosten van het ambulancevervoer in het kader van de dringende geneeskundige hulpverlening, bedoeld in het koninklijk besluit van 26 april 2009 tot uitvoering van artikel 34, eerste lid, 28░, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994, volgens de modaliteiten vastgesteld bij bijzonder contract tussen de verzekeringsinstellingen en de diensten voor ambulancevervoer.
P 01/12/2011
  -30/09/2015
In afwijking van het eerste lid, kan de derdebetalersregeling ook worden toegepast voor de verzekeringstegemoetkoming in de kosten van een klinisch gevalideerde bloeddrukmeter afgeleverd aan de rechthebbenden door een leverancier erkend in het kader van het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de verstrekkingen bedoeld in artikel 34, eerste lid, 20░, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994.
P 01/04/2013
  -30/09/2015
In afwijking van het eerste lid, kan de derdebetalersregeling ook worden toegepast voor de verzekeringstegemoetkoming in de kosten van bloedglucosemeters, lancethouders, glucose-controlestrips en lancetten bedoeld in het eerste deel, hoofdstuk III, afdeling 2 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de verstrekkingen bedoeld in artikel 34, eerste lid, 20░, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994, en afgeleverd aan de rechthebbenden door een erkende leverancier.

Art. 4bis.

FR   NL   [Affichage pour impression]