Publié le 10/12/1993
   

FR   NL  

Ministerieel besluit van 28 oktober 1993 ter bepaling van de wijze van vaststellen en meedelen van de gegevens in verband met de voorwaarden van verzekerbaarheid van de zelfstandigen inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering
Artikel 1.
01/01/1997 Voor de toepassing van dit besluit moet worden verstaan onder:
01/01/1997 "de wet van 9 augustus 1963": de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;
01/01/1997 "de wet van 15 januari 1990": de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid;
01/01/1997 "het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967": het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen;
01/01/1997 "het koninklijk besluit van 30 juli 1964": het koninklijk besluit van 30 juli 1964 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tot de zelfstandigen wordt verruimd;
01/01/1997 "het koninklijk besluit van 20 juli 1971": het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid ten voordele van de zelfstandigen.


Art. 2.

FR   NL   [Affichage pour impression]