Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 112.


(En vigueur le: 06/09/1994 - )

est cité par:

Art. 113.

De gerechtigde, bedoeld in artikel 112, ontvangt voor iedere werkdag in de in de artikelen 114 en 114bis bedoelde tijdvakken van moederschapsbescherming en voor iedere dag in dezelfde tijdvakken die krachtens een verordening van het Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen met een werkdag wordt gelijkgesteld, een zogenoemde "moederschapsuitkering".
(En vigueur le: 06/10/1996 - )


Art. 116.

[Voor het verkrijgen van het recht op de uitkeringen waarin is voorzien bij titel V, moeten de in artikel 112 bedoelde gerechtigden voldoen aan de voorwaarden bepaald in de artikelen 116/1 tot 116/4 en 131.
(En vigueur le: 01/05/2017 - )