Publié le 03/12/1966
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 30 november 1966 tot vaststelling van de voorwaarden voor het uitreiken van de bewijzen omtrent de taalkennis voorgeschreven bij artikel 53 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken samengevat op 18 juli 1966

Art. 19.


Art. 20.
03/02/1995 § 1. Aan de Vaste Commissie voor Taaltoezicht wordt door de Vaste Wervingssecretaris, per brief, kennis gegeven van de aard, de plaats, de datum en het uur van de taalexamens welke hij organiseert.
03/02/1995 § 2. Elke van de navermelde organisaties mag één gemachtigde aanduiden om de taalexamens, bij te wonen:
03/02/1995 a) de meest representatieve organisaties van provincie- en gemeentepersoneel bedoeld bij artikel 2, § 2, van het koninklijk besluit van 2 augustus 1966 tot regeling van de raadpleging van de meest representatieve organisaties van provincie- en gemeentepersoneel, wanneer het examens betreft die ten behoeve van onder de provinciën of gemeenten ressorterende diensten worden georganiseerd;
03/02/1995 b) de syndicale organisaties bedoeld bij artikel 3, laatste lid, van het koninklijk besluit van 20 juni 1955 houdende syndicaal statuut van het personeel der openbare diensten, wanneer het gaat om examens die worden georganiseerd ten behoeve van diensten waarvan het personeel aan dat syndicaal statuut onderworpen is.

HOOFDSTUK VI - BEKENDMAKING VAN DE UITSLAGEN EN UITREIKING VAN DE BEWIJZEN DER TAALEXAMENS

Art. 21.

FR   NL   [Affichage pour impression]