Koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd

Art. 32bis

[Koninklijk besluit 29/12/1997 - B.S. 31/12/1997 Invoeging] Onder de in deze afdeling opgesomde voorwaarden zijn de bepalingen van Hoofdstuk ...
      d'application à partir du 01/04/2003

[Wet 29/12/1997 - B.S. 27/04/2007 éd.2 p.22525 art.36 Opheffing] Opgeheven door: Wet 26-3-07 - B.S. 27-4 - ed. 2
      d'application à partir du 01/01/2008