Publié le 03/12/1966
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 30 november 1966 tot vaststelling van de voorwaarden voor het uitreiken van de bewijzen omtrent de taalkennis voorgeschreven bij artikel 53 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken samengevat op 18 juli 1966

Artikel 1.


HOOFDSTUK II - ALGEMENE BEPALINGEN
Art. 2.
03/02/1995 De Vaste Wervingssecretaris alleen is belast met de organisatie van de taalexamens en met de uitreiking van de getuigschriften betreffende de taalkennis voorzien bij de wet van 2 augustus 1963 op het gebruik van de talen in bestuurszaken.
03/02/1995 Hij stelt de modaliteiten van die examens vast in zover zulks niet door de gecoördineerde wetten of door dit besluit is geschied.
03/02/1995 Hij maakt het reglement van orde voor de organisatie van de taalexamens op, geeft er de nodige bekendheid aan en waakt voor de toepassing ervan.


HOOFDSTUK III - DE EXAMENCOMMISSIE

Art. 3.

FR   NL   [Affichage pour impression]