Publié le 31/12/2002
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 77octies.


TITEL IV.- UITKERINGSVERZEKERING

HOOFDSTUK I.- ORGANEN

Afdeling I.- Dienst voor uitkeringen
Art. 78.
01/01/2003 In de schoot van het Instituut wordt een Dienst voor uitkeringen ingesteld, belast met de administratie van de uitkeringsverzekering en de toepassing van de bepalingen betreffende het invaliditeitspensioen, bepaald als bedoeld in artikel 2, § 3bis, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers.


Art. 78bis.

FR   NL   [Affichage pour impression]