d'application ŕ partir du 01/01/2019
   

FR   NL  

Wet van 19 juli 2018 betreffende de gebundelde financiering van de laagvariabele ziekenhuiszorg

HOOFDSTUK II. - Definities
Art. 2.
01/01/2019 Voor de toepassing van deze wet en de uitvoeringsbesluiten ervan wordt verstaan onder :
01/01/2019 de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 : de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994;
01/01/2019 de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 : de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen;
01/01/2019 het Instituut : het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering;
01/01/2019 de Technische cel : de technische cel bedoeld in artikel 155 van de wet van 29 april 1996 houdende sociale bepalingen;
01/01/2019 rechthebbende : iedere persoon die aanspraak kan maken op de in de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 vastgestelde prestaties;
01/01/2019 MZG-AZV-gegevens : minimale ziekenhuis-gegevens en anonieme ziekenhuisverblijven, zoals die door de Technische cel aan elkaar zijn gekoppeld;
01/01/2019 het Verzekeringscomité : het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging, bedoeld in artikel 21 van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994;
01/01/2019 patiëntengroep : een groep van patiënten voor dewelke de kosten die vereist zijn voor de diagnostiek en de behandeling van eenzelfde pathologiegroep vergelijkbaar zijn;
01/01/2019 budget van financiële middelen : het budget van financiële middelen bedoeld in artikel 95 van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008.


HOOFDSTUK III. - Globaal prospectief bedrag per opname

Art. 3.

FR   NL   [Affichage pour impression]