Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 137.

[B.S. 27/08/1994 Invoeging] De Koning kan het minimumbedrag der persoonlijke bijdragen, bedoeld in de artikelen ...
      d'application à partir du 06/09/1994

[Wet 19/12/2014 - B.S. 29/12/2014 éd.2 p.102650 art.166 Wijziging] De Koning kan het minimumbedrag der persoonlijke bijdragen, bedoeld in <:M>de ...
      d'application à partir du ?
      Note: De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de datum van inwerkingtreding