Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 37duodecies.

[Wet 05/06/2002 - B.S. 04/07/2002 Invoeging] § 1. De Koning stelt de procedure vast die moet worden gevolgd om het in <:C ...
      d'application ā partir du 01/01/2002