Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 56quinquies

[Programmawet 26/12/2013 - B.S. 31/12/2013 éd.2 p.103982 art.37 Invoeging] <:W>In geval van een nieuwe opname van de patiënt in eenzelfde ziekenhuis tijdens ...
      d'application à partir du 01/01/2014