Publié le 29/08/2012
   

FR   NL  

Wet van 31 maart 2010 betreffende vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg

Art. 21.


Art. 22.
01/09/2012 Het advies van het Fonds wordt bij een ter post aangtetekende brief ter kennis gebracht van de aanvrager, in voorkomend geval van zijn verzekeringsinstelling, van de betrokken zorgverleners en, in voorkomend geval, van hun verzekeraars.
01/09/2012 Het is vergezeld van de stukken en documenten waarop het gegrond is.
01/09/2012 In de kennisgeving van het advies vermeldt het Fonds de mogelijke rechtsvorderingen en de termijnen waarbinnen deze moeten worden ingesteld. Als dat niet het geval is, worden de beroepstermijnen met zes maanden verlengd.
01/09/2012 In dezelfde kennisgeving verzoekt het Fonds, indien nodig, de verzekeraar van de betrokken zorgverlener een voorstel tot vergoeding te doen ten gunste van de aanvrager, en licht de andere partijen bij de procedure hierover in.

Art. 23.

FR   NL   [Affichage pour impression]