Publié le 31/01/1937
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 24 oktober 1936 houdende wijziging en samenordening van de statuten der Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden

Art. 77.


HOOFDSTUK II - GENEESKUNDIGE VERZORGING

Afdeling I - Bepaling der verzorging
Art. 78.
01/01/2003 § 1. De uitkeringen voor geneeskundige verzorging, toegekend ten laste van de Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden met de toepassing van dit besluit, zijn diegenen bepaald voor de werknemers die vallen onder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging, krachtens de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.
01/01/2003 § 2. In afwijking van § 1 neemt de Kas, in de gevallen bedoeld in artikel 94, de gehele verzorging van de zeeman op zich, zolang deze in het buitenland wordt behandeld, in zoverre die verzorging niet ten laste komt van de reder of van het Fonds voor arbeidsongevallen. Deze bepaling geldt niet voor de verzekerde die in een vreemde haven behandeld is, waaruit hij gewoonlijk inscheept, en voor wie die haven of omgeving ervan als zijn normale verblijfplaats moet worden aangemerkt; in dat geval wordt de verzekerde op gelijke voet behandeld als de in België ingescheepte verzekerden.
01/01/2003 § 3. De Kas draagt bij in de kosten voor de inentingen welke opgelegd zijn om het beroep van zeeman te mogen uitoefenen. In afwijking van de bepalingen van het eerste lid van artikel 81 van dit besluit, geven de kosten van de bedoelde inentingen van personen die nog niet onderworpen zijn aan de besluitwet van 7 februari 1945 betreffende de maatschappelijke veiligheid van de zeelieden ter koopvaardij aanleiding tot de bijdrage van de Kas, indien deze personen binnen de maand volgende op die inenting aangemonsterd zijn.
01/01/2003 De bijdrage in de kosten voor deze inentingen wordt betaald onder bij reglement bepaalde voorwaarden en modaliteiten.
01/01/2003 § 4. De Kas komt tussen in de bij reglement bepaalde voorwaarden en modaliteiten, in de kosten van vervoer van de zeeman in geval van ziekte of ongeval.
01/01/2003 § 5. De Kas wordt gemachtigd in éénmaal de verpleegdagprijs, inclusief de in artikel 12, § 1, van de wet van 23 december 1963 op de ziekenhuizen voorziene staatstoelagen, aan de verplegingsinrichtingen te betalen. Zij maakt vervolgens de staat op bestemd voor het Ministerie van Volksgezondheid met het oog op de terugvordering van de aan de verpleeginrichtingen gestorte toelagen.


Art. 78bis.

FR   NL   [Affichage pour impression]