Publié le 28/08/2017
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 137ter.


Afdeling II.- Het Beheerscomité van de dienst
Art. 137quater.
08/04/2013 § 1. De dienst « Fonds voor de Medische Ongevallen » wordt beheerd door een Beheerscomité.
08/04/2013 § 2. Het Beheerscomité is samengesteld als volgt :
08/04/2013 vier leden die de overheid vertegenwoordigen;
08/04/2013 vier leden die de representatieve organisaties van alle werkgevers en de representatieve organisaties van zelfstandigen vertegenwoordigen;
08/04/2013 vier leden die de representatieve organisaties van alle werknemers vertegenwoordigen;
08/04/2013 vier leden die de verzekeringsinstellingen vertegenwoordigen;
08/04/2013 vijf leden die de beroepsbeoefenaars vertegenwoordigen, waaronder minstens drie artsen;
07/09/2017 drie leden die de verzorgingsinstellingen vertegenwoordigen, waaronder minstens één arts-hygiënist;
08/04/2013 vier leden die de patiënten vertegenwoordigen;
08/04/2013 twee professoren of docenten in de rechten, gespecialiseerd in medisch recht.
08/04/2013 Het Beheerscomité en elk van de groepen die erin zijn vertegenwoordigd, tellen evenveel Nederlandstalige als Franstalige leden. Om te oordelen of deze laatste voorwaarde is vervuld, worden de vertegenwoordigers van de beroepsbeoefenaars en van de verzorgingsinstellingen beschouwd als een enkele groep.
08/04/2013 De voorzitter en de ondervoorzitter behoren tot een verschillende taalrol.
08/04/2013 § 3. De Koning bepaalt de wijze waarop de leden worden aangewezen. Hij benoemt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de voorzitter, de ondervoorzitter en de leden voor een hernieuwbaar mandaat van zes jaar. Hij kan, onder de voorwaarden die Hij bepaalt, plaatsvervangende leden benoemen. Hij stelt de bedragen vast van de vergoedingen en het presentiegeld voor de voorzitter, ondervoorzitter en leden van het Beheerscomité.
08/04/2013 § 4. Onverminderd de voormelde wet van 31 maart 2010 en deze wet, bepaalt de Koning de regels met betrekking tot de werking van het Beheerscomité.
08/04/2013 § 5. Een maximumaantal van drie regeringscommissarissen, die de Koning benoemt, op voordracht van respectievelijk de minister bevoegd voor Sociale Zaken, de minister bevoegd voor de Volksgezondheid en de minister bevoegd voor de Begroting, wonen de vergaderingen van het Beheerscomité bij.


Art. 137quinquies.

FR   NL   [Affichage pour impression]