d'application à partir du 01/09/2003
   

FR   NL  

Verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 7.


Art. 8.
P 01/09/2003
  -30/09/2007
In geval van tewerkstelling in de loop van een opneming in een psychiatrische dienst moet de verplegingsinrichting de verzekeringsinstelling daarvan kennis geven met een formulier conform het model in bijlage 36.

HOOFDSTUK V. - BETALING KOSTEN VAN EEN ZIEKENHUISOPNEMING EN VOORWAARDEN WAARONDER TEGEMOETGEKOMEN WORDT INZAKE GENEESKUNDIGE VERSTREKKINGEN VERLEEND AAN IN EEN ZIEKENHUIS OPGENOMEN RECHTHEBBENDEN

Art. 9.

FR   NL   [Affichage pour impression]