d'application à partir du 12/10/2010
   

FR   NL  

Verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 30quater.


HOOFDSTUK XIIIquinquies - REGISTRATIE VAN GROEPERINGEN IN DE HUISARTSGENEESKUNDE
Art. 30quinquies.
12/10/2010 § 1. De registratie van groeperingen zoals bedoeld in artikel 2, d), van het koninklijk besluit van 18 februari 2004 tot vaststelling van de voorwaarden en regels overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen aan de erkende huisarts een honorarium betaalt voor het beheer van het globaal medisch dossier gebeurt door middel van een formulier, dat wordt opgemaakt :
12/10/2010 conform het model vervat in bijlage 78 voor de aanvraag tot registratie als groepering;
12/10/2010 conform het model vervat in bijlage 79 voor de wijziging van de gegevens van een geregistreerde groepering.
12/10/2010 § 2. Indien de registratie bedoeld in paragraaf 1 verloopt via een on line-toepassing beheerd door het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering kunnen de gegevens voor registratie die deel uitmaken van de bijlagen 78 en 79 gestructureerd worden op een manier die is aangepast voor het beheer van die toepassing.


Art. 30sexies.

FR   NL   [Affichage pour impression]