d'application à partir du 01/01/2013
   

FR   NL  

Verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 30sexies.


HOOFDSTUK XIIIsexies. - VAN DE PREVENTIEMODULE VAN HET GLOBAAL MEDISCH DOSSIER
Art. 30septies.
01/01/2013 De checklist genoemd in de omschrijving van de verstrekking 102395 en in de toepassingsregels die erop volgen bedoeld in artikel 2, A, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, wordt opgemaakt conform het model vervat in bijlage 80


HOOFDSTUK XIIIsepties. - BEKENDMAKING VAN DE INFORMATIEVE OMZENDBRIEVEN AAN DE ZORGVERLENERS

Art. 30octies.

FR   NL   [Affichage pour impression]