Verordening geneeskundige verzorging van 28-7-2003

Résumé: Numac tekst: 2003022831 - p. 42234

Gewijzigde numac: 2020043761

Note: Tekst bijgewerkt tot: B.S. 1-12-2020

Hoofdstuk - Afdelingen 1 tot 4 - Art. 15 tot 18: Opgeheven door : Besluit van de Vlaamse Regering van 30-11-2018 houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming - B.S. 28-12 - art. 626

FR   NL   Table des Matières du document [Affichage standard]


Verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

...

HOOFDSTUK IV. - OPNEMING IN EEN ZIEKENHUIS

Art. 7.

§ 1. Wanneer het niet mogelijk is op ambulante wijze een diagnose te stellen, een therapie toe te passen of een besmettelijke zieke daadwerkelijk af te zonderen, mag de rechthebbende worden opgenomen in een ziekenhuisdienst die daartoe is erkend door de daarvoor bevoegde Minister. Ofwel een arts, een tandarts of vroedvrouw kan de beslissing tot opname in een ziekenhuis nemen.

De geneesheer die het toezicht uitoefent op de in een ziekenhuis opgenomen rechthebbende, ontslaat deze zodra de in het eerste lid vermelde voorwaarden tot opneming niet meer vervuld zijn. De adviserend geneesheer van de verzekeringsinstelling kan nochtans vaststellen dat de voorwaarden voor ziekenhuisopneming, vermeld in het eerste lid, niet meer vervuld zijn: in die gevallen wordt een einde gemaakt aan de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in de verpleegkosten.

Voor de rechthebbenden die krachtens een beschermingsmaatregel zijn opgenomen zoals voorzien bij de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke, worden de opneming en de ziekenhuisverpleging als vereist beschouwd.

§ 2.

1. Bij elke opneming van een rechthebbende in het ziekenhuis zendt de verplegingsinrichting, binnen drie werkdagen na de dag van de opneming, aan de verzekeringsinstelling een in tweevoud opgemaakte kennisgeving van ziekenhuisverpleging en betalingsverbintenis conform de modellen vervat in bijlage 33, a en 33b. Bij het versturen ervan bewaart de verpleeginrichting hiervan een dubbel, volgens het model vervat in bijlage 33c.

2. Binnen drie werkdagen na de dag van ontvangst van de kennisgeving van ziekenhuisverpleging en betalingsverbintenis, stuurt de verzekeringsinstelling één exemplaar van dat bescheid terug naar de verplegingsinrichting ter kennisgeving van haar betalingsverbintenis of geeft ze kennis aan de verplegingsinrichting van haar eventuele weigering om de betalingsverbintenis af te leveren.Op de kennisgeving van ziekenhuisverpleging (bijlage 33a, 33b en 33d ) vult de verzekeringsinstelling in het vakje « recht op de maximumfactuur in het jaar » het jaartal in waarin de rechthebbende recht heeft op de maximumfactuur.

De verzekeringsinstellingen hebben de mogelijkheid om, binnen dezelfde termijn, hun betalingsverbintenis of hun eventuele weigering van de betalingsverbintenis mee te delen door middel van een document dat overeenstemt met de modellen vervat in de bijlagen 33d en 33e.

3. De kennisgeving van de betalingsverbintenis of van weigering geldt vanaf het begin van de opneming in een verpleeginrichting.

4. Voor zover de verplegingsinrichting de vormen en termijnen in acht heeft genomen die onder punt 1. zijn vastgesteld voor het doorzenden van de kennisgeving van ziekenhuisverpleging en betalingsverbintenis, wordt de betalingsverbintenis als verworven beschouwd indien de verzekeringsinstelling de onder punt 2. bepaalde formaliteiten niet binnen de vastgestelde termijn vervult.

5. Voor geïnterneerden die overeenkomstig artikel 19 van de wet van 5 mei 2014 betreffende de internering geplaatst zijn in een ziekenhuis vangt op 1 januari 2018 een eerste periode van hospitalisatie aan. Voor de geplaatste geïnterneerden die voorkomen op een lijst die het ziekenhuis kreeg van het Instituut, stuurt het ziekenhuis op 1 januari 2018 naar elke verzekeringsinstelling een lijst terug met vermelding van de leden van de verzekeringsinstelling die op 1 januari 2018 bij haar zijn geplaatst.

§ 3. Indien de opname in een verpleeginrichting langer duurt dan vijftien kalenderdagen, zendt het ziekenhuis, uiterlijk de vijftiende dag van de ziekenhuisverpleging, aan de adviserend geneesheer van de verzekeringsinstelling een aanvraag om verlenging van ziekenhuisverpleging in drie exemplaren conform de modellen vervat in bijlagen 34a, 34b en 34c. Deze bepaling sluit niet uit dat de bevoegde controleorganen tussenbeide kunnen komen tijdens een opneming in een ziekenhuis waarvan de duur gelijk is aan of korter is dan vijftien dagen.

De adviserend geneesheer geeft aan het ziekenhuis kennis van zijn beslissing binnen twee werkdagen na de dag van ontvangst van de aanvraag om verlenging van ziekenhuisverpleging.

Telkens wanneer de opname in een verpleeginrichting langer duurt dan het door de adviserend geneesheer vastgestelde tijdvak, zendt het ziekenhuis, uiterlijk de laatste dag van dat tijdvak, aan de adviserend geneesheer een nieuwe aanvraag om verlenging van ziekenhuisverpleging.

§ 4. In geval van een beschermingsmaatregel, wanneer het verder verblijf in de instelling na opneming ter observatie noodzakelijk wordt geacht, en conform de bepalingen van artikel 13 van de voornoemde wet van 26 juni 1990 is beslist, zendt het ziekenhuis, uiterlijk de veertigste dag van de ziekenhuisverpleging, een aanvraag om verlenging van ziekenhuisverpleging aan de adviserend geneesheer zoals bedoeld in het eerste lid van § 3. Die verlenging van ziekenhuisverpleging wordt toegekend voor een periode van maximum 2 jaar: van deze verlenging wordt binnen de in het tweede lid van § 3 vermelde termijnen kennis gegeven; ze kan telkens worden vernieuwd voor nieuwe periodes van 2 jaar.

Voor geïnterneerden die overeenkomstig artikel 19 van de wet van 5 mei 2014 betreffende de internering geplaatst zijn in een ziekenhuis wordt de verlenging van ziekenhuisopname automatisch toegekend door de adviserend arts.

§ 5. Bij elk ontslag uit het ziekenhuis zendt dit laatste, binnen twee werkdagen na de laatste dag van ziekenhuisverpleging, aan de adviserend geneesheer een kennisgeving van einde ziekenhuisverpleging in twee exemplaren conform de modellen vervat in bijlage 35a en 35b.

Voor geïnterneerden die overeenkomstig artikel 19 van de wet van 5 mei 2014 betreffende de internering geplaatst zijn in een ziekenhuis betekent het einde van de plaatsing eveneens het einde van de lopende periode van hospitalisatie. Elke opname in een ziekenhuis die daarop volgt wordt beschouwd als een eerste opname.

§ 6. In geval van herhaalde vertraging in het verzenden van de bescheiden waarin is voorzien in de §§ 2, 3, 4 en 5 verwittigt de verzekeringsinstelling het ziekenhuis daarvan met een aangetekende brief. Indien het ziekenhuis binnen dertig dagen geen enkele maatregel heeft genomen om een regelmatig toezenden van de bescheiden te waarborgen, mag de verzekeringsinstelling de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging bij elke late toezending weigeren voor de verpleegkosten die overeenstemmen met de dagen vertraging.

Het ziekenhuis mag de verpleegkosten met betrekking tot de dagen waarvoor de tegemoetkoming aldus geweigerd is, niet aanrekenen aan de rechthebbende.

§ 7. Voor de toepassing van dit artikel:

- wordt de zaterdag niet als werkdag beschouwd;

- worden de verloven, toegestaan in het raam van de toepassing van de nationale overeenkomsten, afgesloten tussen de ziekenhuizen en de verzekeringsinstellingen, alsmede de weekeindverloven geacht de opneming niet te onderbreken;

- worden de dagen afwezigheid voor therapeutische doeleinden, welke in de psychiatrische inrichtingen en diensten zijn toegestaan in het raam van de toepassing van de vorenbedoelde nationale overeenkomsten, eveneens geacht de opneming niet te onderbreken. De psychiatrische inrichtingen en diensten zijn evenwel verplicht de verzekeringsinstelling van de rechthebbenden in te lichten over het verlof dat is genomen.

§ 8. De Dienst voor geneeskundige verzorging mag afwijkingen toestaan in verband met de in §§ 2, 3 en 5 bepaalde modellen, voor zover die afwijkingen de basistekst, in de vastgestelde volgorde, het eenvormig formaat en de mogelijkheid van rechtstreekse doordruk waarborgen.

§ 9. Behoudens andersluidend schriftelijk verzoek van de verzekeringsinstelling, moeten de in de §§ 2, 3 en 5 bedoelde bescheiden rechtstreeks aan de zetel van het betrokken ziekenfonds, gewestelijke dienst of aan het gewestelijk geneeskundig centrum van de Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail worden verzonden.

§ 10. Met ingang van 1 juli 2006 dienen de documenten, zoals voorzien in de §§ 2 tot 5 en in artikel 8, tussen de ziekenhuizen en de verzekeringsinstellingen onderling op elektronische wijze te worden overgemaakt. Daartoe dienen alle ziekenhuizen vóór 31 december 2005 zich te engageren om toe te treden tot CareNet. Met ingang van 1 januari 2010 dienen de documenten, zoals voorzien in het artikel 6, § 1, 8° tussen de ziekenhuizen en de verzekeringsinstellingen onderling op elektronische wijze te worden overgemaakt. Met ingang van 1 juni 2015 dienen de documenten, zoals voorzien in de §§ 2 tot 5, artikel 6, § 1, 8° en 8°bis en artikel 8 tussen de ziekenhuizen en de verzekeringsinstellingen onderling op elektronische wijze te worden overgemaakt via MyCareNet.

Deze gegevensonverdracht moet gebeuren volgens de modaliteiten die worden vastgesteld door het verzekeringscomité.

Deze gegevensoverdracht is enkel mogelijk indien de bepalingen van het protocol worden toegepast, gesloten op 19 april 2001 tussen de representatieve organisaties van de verpleeginrichtingen en de verzekeringsinstellingen, houdende de voorwaarden en modaliteiten volgens welke bewijskracht kan worden gegeven tot het bewijs van het tegendeel aan gegevens die worden opgeslagen of bewaard door middel van een elektronische, fotografische, optische of elke andere techniek, of medegedeeld op een andere wijze dan op een papieren drager, evenals de voorwaarden en modaliteiten volgens welke deze gegevens worden weergegeven op papieren drager of op elke andere leesbare drager, en dit in toepassing van het koninklijk besluit van 27 april 1999 betreffende de bewijskracht van de door de zorgverleners en de verzekeringsinstellingen opgeslagen, verwerkte, weergegeven of meegedeelde gegevens.

In afwijking van de bepalingen van § 5 dient de administratieve mededeling van het ontslag van de patiënt te gebeuren binnen de twee werkdagen na de laatste dag ziekenhuisverpleging en dient de mededeling van het geneeskundig verslag ter verantwoording van de ziekenhuisverpleging te gebeuren binnen de 30 dagen na het einde van de ziekenhuisverpleging.

De ziekenhuizen die de in het eerste lid bedoelde datum van 1 januari 2010 niet kunnen halen, dienen tegen uiterlijk 1 juli 2009 aan de Overeenkomstencommissie tussen de ziekenhuizen en de verzekeringsinstellingen een dossier over te maken waarin zij motiveren waarom die datum niet haalbaar is. Daarbij dient een planning te worden gevoegd waarbinnen het ziekenhuis effectief de gegevens op elektronische wijze kan overmaken. Deze planning dient eerst te worden besproken met de Coördinatiecel CareNet van het Nationaal Intermutualistisch College en gezamenlijk goedgekeurd.

Op basis van dat dossier zal de Overeenkomstencommissie de datum bepalen waarop de verplichting tot de in deze paragraaf bedoelde gegevensoverdracht op elektronische wijze ingaat. Deze datum, die per ziekenhuis wordt vastgelegd, kan nadien niet meer worden aangepast, tenzij in geval van overmacht.

Opgheven door: Verord. 14-7-14 - B.S. 30-9 - art. 2 (vroeger alinea 7)

Art. 8.

In geval van tewerkstelling in de loop van een opneming in een psychiatrische dienst moet de verpleeginrichting de verzekeringsinstelling daarvan kennis geven met een formulier conform het model in bijlage 36. Deze kennisgeving op papieren drager kan vervangen worden door een kennisgeving op elektronische drager op voorwaarde dat voldaan wordt aan de voorwaarden zoals bedoeld wordt in artikel 7 § 10, 2e en 3e lid.

...

msg_kfichiers_annexes
msg_kVersion_deEn vigueur le
Annexe 0101/07/2015
Annexe 0201/09/2003
Annexe 0301/10/2017
Annexe 0401/09/2003
Annexe 05A01/05/2015
Annexe 05B01/01/2017
  "   "  04/07/2019
Annexe 0601/06/2012
Annexe 0701/07/2015
Annexe 0801/07/2015
Annexe 0901/07/2015
Annexe 1001/07/2015
Annexe 1101/07/2015
Annexe 1201/07/2015
  "   "  01/10/2016
Annexe 13BIS01/07/2015
Annexe 13ter01/04/2021
Annexe 1301/07/2015
Annexe 1401/07/2015
Annexe 15bis01/09/2015
Annexe 15quater01/09/2015
Annexe 15ter01/09/2015
Annexe 1501/05/2020
Annexe 1601/09/2003
Annexe 17BIS01/01/2013
Annexe 1701/01/2013
  "   "  01/01/2021
Annexe 18A01/03/2012
Annexe 18B01/03/2012
Annexe 1801/03/2012
Annexe 19BIS01/01/2013
Annexe 19TER01/05/2015
Annexe 1901/06/2014
Annexe 2001/05/2015
  "   "  01/03/2017
Annexe 21BIS01/09/2003
Annexe 21QUATER01/02/2021
Annexe 21TER01/02/2021
Annexe 2101/04/2015
Annexe 2201/07/2015
Annexe 2301/07/2015
Annexe 2401/07/2015
Annexe 2501/07/2015
Annexe 2601/07/2015
Annexe 2701/07/2015
Annexe 2801/07/2015
Annexe 2901/09/2003
  "   "  01/11/2019
Annexe 30bis01/04/2010
Annexe 3001/01/2016
Annexe 3101/09/2003
Annexe 3201/09/2003
Annexe 33A14/08/2008
Annexe 33B14/08/2008
Annexe 33C14/08/2008
Annexe 33D14/08/2008
Annexe 33E01/09/2003
Annexe 34A01/09/2003
Annexe 34B01/09/2003
Annexe 34C01/09/2003
Annexe 35A01/09/2003
Annexe 35B01/09/2003
Annexe 3601/09/2003
Annexe 37bis01/01/2016
  "   "  01/10/2016
Annexe 3701/01/2016
  "   "  01/10/2016
  "   "  01/01/2018
  "   "  01/01/2019
Annexe 3801/01/2019
Annexe 3901/09/2003
Annexe 40A01/01/2013
Annexe 40B01/01/2013
Annexe 40C01/01/2013
Annexe 4101/01/2013
Annexe 4201/09/2003
Annexe 43bis01/04/2016
Annexe 4301/04/2016
Annexe 44A01/01/2013
Annexe 44bis01/01/2013
Annexe 44B01/01/2013
Annexe 44C01/01/2013
Annexe 4501/04/2007
Annexe 46A01/09/2003
Annexe 46B01/09/2003
Annexe 46C01/09/2003
Annexe 46D01/09/2003
Annexe 4701/09/2003
Annexe 48A01/09/2003
Annexe 48B01/09/2003
Annexe 48C01/09/2003
Annexe 4901/07/2015
Annexe 50A01/09/2003
Annexe 50B01/09/2003
Annexe 50C01/09/2003
Annexe 51A01/09/2003
Annexe 51B01/09/2003
Annexe 5201/01/2015
Annexe 5301/09/2003
Annexe 5401/09/2003
Annexe 5526/04/2012
Annexe 5601/02/2011
  "   "  01/09/2017
Annexe 5701/06/2016
Annexe 5801/06/2016
Annexe 59bis01/08/2017
Annexe 5901/08/2017
Annexe 60bis01/07/2008
Annexe 6001/04/2014
Annexe 6101/04/2014
Annexe 62bis01/03/2011
Annexe 62ter01/03/2011
Annexe 6201/02/2011
  "   "  01/02/2018
Annexe 6301/09/2003
Annexe 6401/01/2006
Annexe 6601/09/2003
Annexe 6701/09/2003
Annexe 6801/01/2011
Annexe 6901/09/2003
Annexe 7001/09/2003
Annexe 7101/01/2011
Annexe 7201/01/2011
  "   "  01/01/2019
Annexe 7301/01/2011
  "   "  01/01/2019
Annexe 7401/06/2009
Annexe 7501/10/2009
Annexe 7601/10/2009
Annexe 7701/03/2013
Annexe 7812/10/2010
Annexe 7912/10/2010
Annexe 8001/01/2013
Annexe 8101/06/2012
Annexe 8201/02/2018
Annexe 8301/07/2015
Annexe 8401/03/2019
Annexe 8501/02/2016
Annexe 8601/02/2016
Annexe 8701/04/2016
Annexe 8801/06/2016
Annexe 8908/03/2017
Annexe 9001/01/2020
Annexe 9101/01/2020
Annexe 92bis01/06/2020
Annexe 9201/06/2020
Annexe 9301/04/2021
Annexe 9401/02/2021
31-1 art01/10/2015
  "   "  22/10/2017
31-2 art01/10/2015
  "   "  22/10/2017
31-3 art10/80/ 201
XV-1-art 32-1 tot 32-1213/11/2016
  "   "  01/10/2017
XV-2-art 32-1301/10/2019

FR   NL   Table des Matières du document [Affichage standard]