K.B. 15-9-2006: bepaling regels volgens welke gynaecoloog is verbonden aan of aangesloten bij ziekenhuis in kader van verstrekking bedoeld in art. 34, eerste lid, 26°, van de gecoördineerde wet.

Résumé: Numac tekst: 2006022946 - p. 47965

Note: Tekst bijgewerkt tot: B.S. 21-5-2014 - Wijzigende numac: 2014022205 - p. 40357

FR   NL   Table des Matières du document [Affichage standard]


Koninklijk besluit van 15 september 2006 tot bepaling van de regels volgens welke een gynaecoloog is verbonden aan of aangesloten bij een ziekenhuis in het kader van de verstrekking bedoeld in artikel 34, eerste lid, 26°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Artikel 1.

In het kader van artikel 34, eerste lid, 26°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wordt verstaan onder :

« ziekenhuis », een ziekenhuis dat over een zorgprogramma « reproductieve geneeskunde » beschikt zoals bedoeld in artikel 2, § 1, van het koninklijk besluit van 15 februari 1999 tot vaststelling van de lijst van zorgprogramma's zoals bedoeld in artikel 9ter van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987 en tot aanduiding van de artikelen van de wet op de ziekenhuizen die op hen van toepassing zijn;

« gynaecoloog verbonden aan het ziekenhuis », de geneesheer-specialist in de gynaecologie-verloskunde zoals bedoeld in de artikelen 8, 9, 18 en 19, van het koninklijk besluit van 15 februari 1999 houdende vaststelling van de normen waaraan de zorgprogramma's « reproductieve geneeskunde » moeten voldoen om erkend te worden;

« gynaecoloog aangesloten bij het ziekenhuis », de geneesheer-specialist in de gynaecologie-verloskunde die de hoedanigheid bedoeld in punt 1° niet heeft, en die met het ziekenhuis een aansluitingsovereenkomst sluit voor het verwezenlijken van behandelingen van vruchtbaarheidsstoornissen (behoudens in vitro fertilisatie). De Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheden heeft stelt, na advies van het College van geneesheren bedoeld in artikel 5 van het koninklijk besluit van 15 februari 1999 betreffende de kwalitatieve toetsing van de medische activiteit in de ziekenhuizen, een typeovereenkomst op die de verbintenis voorziet van de gynaecoloog aangesloten bij het ziekenhuis om deel te nemen aan de gegevensinzameling, om de richtlijnen van het ziekenhuis en van het College van geneesheren te volgen voor het verwezenlijken van behandelingen en om het geheel van een behandelingscyclus uit te voeren in één enkel ziekenhuis. De typeovereenkomst voorziet eveneens de verplichtingen van het ziekenhuis. Elk ziekenhuis is ertoe gehouden een aansluitingsovereenkomst te sluiten met een gynaecoloog die zich ertoe verbindt deze na te leven. De aansluitingsovereenkomst die voor 5 jaar wordt gesloten, kan slechts worden opgezegd mits een vooropzeg van drie maanden. Een gynaecoloog kan aansluitingsovereenkomsten sluiten met meerdere ziekenhuizen.

Art. 2.

De aansluitingsovereenkomst die gesloten werd tussen een geneesheer-specialist in de gynaecologie-verloskunde en een ziekenhuis, en de lijst van de aangesloten gynaecologen, wordt ter beschikking gehouden van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering.

FR   NL   Table des Matières du document [Affichage standard]