Koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd

Art. 4

10° de kinderen van de onder 1° tot en met 9° bedoelde gerechtigden, volle wezen, die kinderbijslag genieten of die in het genot zijn van een inkomensvervangende tegemoetkoming als bedoeld in de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten;
(En vigueur le: 01/04/2003 - 31/12/2007)

est cité par:

Art. 5

ofwel kind zijn van één van de rechthebbenden, bedoeld onder de punten 1° tot 5°, die volle wezen zijn en de voorwaarden vervullen, omschreven in artikel 4, 10°.
(En vigueur le: 01/04/2003 - 31/12/2007)


Art. 6

Om een verzekeringsinstelling te kiezen geven de in de artikel 4, 1° tot en met 10°, en 12° bedoelde gerechtigden een inschrijvingsaanvraag af aan het ziekenfonds waar zij zich wensen aan te sluiten of aan de gewestelijke dienst van de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering waarbij zij wensen te worden ingeschreven.
(En vigueur le: 01/04/2003 - 31/12/2007)


Art. 23

§ 1. Onder kinderen van gerechtigden als bedoeld in artikel 4, 10° dient te worden verstaan, de kinderen bedoeld in de artikelen 21, 3° en 22 die kinderen of aangenomen kinderen van een gerechtigde zijn of in wier geboorteakte de naam van een gerechtigde is vermeld en van wie die gerechtigde, bij zijn overlijden, de overlevende van hun vader en hun moeder of hun enige natuurlijke aanverwant was.
(En vigueur le: 01/04/2003 - 31/12/2007)


Art. 26

De gerechtigden omschreven in artikel 4, 1° tot en met 10° en 12° hebben voor henzelf en voor de personen te hunnen laste recht op de verstrekkingen bedoeld in artikel 1.
(En vigueur le: 01/04/2003 - 30/06/2006)


Art. 28

de hoedanigheid van gerechtigde bedoeld in artikel 4, 1° tot 10° en 12° wordt bewaard tijdens het laatste kwartaal van het referentiejaar of in de loop van het volgende kalenderjaar.
(En vigueur le: 01/04/2003 - 30/06/2006)


Art. 32

de in artikel 4, 10°, bedoelde rechthebbenden;
(En vigueur le: 01/04/2003 - 31/12/2007)