d'application Ó partir du 01/04/2003
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 14 mei 2003 tot vastelling van de voorwaarden waarin een tegemoetkoming kan worden toegekend voor de verstrekkingen omschreven in artikel 34, 13░, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoordineerd op 14 juli 1994

Afdeling I - Definities
Artikel 1.
01/04/2003 Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan:
01/04/2003 1░ onder "de wet": de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994;
01/04/2003 2░ onder "ge´ntegreerde dienst voor thuisverzorging": de gezondheidszorgvoorziening erkend overeenkomstig het koninklijk besluit van 8 juli 2002 tot vaststelling van de normen voor de bijzondere erkenning van ge´ntegreerde diensten voor thuisverzorging, ingeschreven bij het RIZIV;
01/04/2003 3░ onder "co÷rdinatiecentrum": het co÷rdinatiecentrum erkend overeenkomstig het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 4 maart 1999 houdende de erkenning en de subsidiŰring van centra die instaan voor de co÷rdinatie van de zorgverstrekking en de diensten voor thuisverpleging en de diensten voor palliatieve verzorging en nazorg;
01/04/2003 4░ onder "zorgplan": een document dat de volgende elementen omvat:
01/04/2003 - de geplande zorg van de patiŰnt,
01/04/2003 - het functioneel bilan van de activiteiten van het dagelijks leven en van de instrumentele activiteiten van het dagelijks leven,
01/04/2003 - het bilan van het formele en informele verzorgingsnetwerk,
01/04/2003 - het bilan van de omgeving en de eventuele aanpassing van die omgeving,
01/04/2003 - de taakafspraken tussen zorg- en hulpverleners;
01/04/2003 5░ onder "zorgverleners": de doctors in de genees-, heel- en verloskunde, de artsen, de licentiaten in de tandheelkunde en de tandartsen, de apothekers, de vroedvrouwen, die wettelijk gemachtigd zijn om hun kunst uit te oefenen; de kinesitherapeuten, de verpleegkundigen, de paramedische medewerkers en de ge´ntegreerde diensten voor thuisverzorging zoals bepaald in artikel 2 van de wet;
P 01/04/2003
  -31/12/2005
6░ onder "hulpverleners": psychologen, psychotherapeuten, ergotherapeuten, maatschappelijk werkers of deskundigen van een dienst voor gezinszorg of deskundigen van een uitleendienst, vertegenwoordigd in of een overeenkomst hebbende met een ge´ntegreerde dienst voor thuisverzorging.


Afdeling II - Verstrekkingen voor de patiŰnten omschreven in artikel 1, 8░

Art. 2.

FR   NL   [Affichage pour impression]