d'application à partir du 19/07/2018
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Art. 247.


Art. 248.
10/08/1996 Om tot de voortgezette verzekering te worden toegelaten moet de gerechtigde een aanvraag indienen bij zijn verzekeringsinstelling en haar de volgende bewijsstukken afgeven:
10/08/1996 a) voor de in artikel 247, § 1, 1°, en , bedoelde toestanden, een verklaring uitgereikt door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening met nadere opgave van de reden waarom en het tijdvak waarover de werkloosheidsuitkeringen zijn ontzegd.
10/08/1996 Voor de in artikel 247, § 1, 3°, bedoelde toestand mag die verklaring vervangen worden door een verklaring van zijn laatste werkgever;
01/07/2009 b) voor de in artikel 247, § 1, 4°, bedoelde toestand, een bewijs van hervatting van een in dat artikel bedoeld beroep;
23/12/2013 c) voor de in artikel 247, § 1, 5°, 20° en 21°, bedoelde toestanden, een verklaring uitgereikt door de werkgever of desgevallend door de geestelijke overheid hetzij met opgave van de juiste periode van de schorsing van de overeenkomst of de tewerkstelling of van het tijdvak dat de gerechtigde zijn ambt in het buitenland uitoefent, hetzij met vermelding van de datum van de beslissing van het Bestuur van de medische expertise volgens welke geen vervroegd pensioen kan worden toegekend, hetzij met opgave van de datum van stopzetting van de huishoudelijke arbeid;
10/08/1996 d) voor de in artikel 247, § 1, 6°, , en 18°, bedoelde toestanden, een verklaring op erewoord van de gerechtigde;
10/08/1996 e) voor de in artikel 247, § 1, 11°, bedoelde toestand, een verklaring van de werkgever;
10/08/1996 f) voor de in artikel 247, § 1, 7°, bedoelde toestand, een verklaring van de Directeur van de inrichting met opgave van de periode van detinering of internering;
10/08/1996 g) voor de in artikel 247, § 1, 10°, bedoelde toestand, een verklaring van de militaire overheid met opgave van de periode van behoud of terugroeping onder de wapens;
10/08/1996 h) voor de in artikel 247, § 1, 12°, bedoelde toestand, een verklaring uitgereikt door een vakorganisatie of door de werkgever. In dit laatste geval moet die verklaring medeondertekend zijn door de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening;
10/08/1996 i) voor de in artikel 247, § 1, 14°, 16° en 17°, bedoelde toestanden, een verklaring uitgereikt door de directeur van de school met opgave van de periode tijdens welke de gerechtigde de leergangen heeft gevolgd;
19/07/2018 j) voor de in artikel 247, § 1, 19°, bedoelde toestand, een verklaring uitgereikt door de adviserend arts van het ziekenfonds waarbij de gerechtigde is aangesloten of ingeschreven;
10/08/1996 k) voor de in artikel 247, § 1, 22°, bedoelde toestand, een verklaring uitgereikt door de diensten van de Administratie van het mijnwezen van het Ministerie van Economische Zaken.
10/08/1996 In de in artikel 247, § 1, 13°, bedoelde toestand, wordt de voortgezette verzekering toegestaan op grond van de kennisgeving van de Dienst voor administratieve controle aan de verzekeringsinstelling.
10/08/1996 In de in artikel 247, § 1, 15°, bedoelde toestand, wordt de voortgezette verzekering toegestaan op grond van de erkenning van de staat van arbeidsongeschiktheid;

Art. 249.

FR   NL   [Affichage pour impression]