d'application à partir du 10/01/2005
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 168bis.


Art. 168ter.
P 10/01/2005
  -31/12/2013
Aan de rechthebbende bedoeld in artikel 37, §§ 1 en 19, die ten onrechte het recht op de verhoogde tegemoetkoming heeft verkregen door het frauduleus meedelen van onjuiste gegevens, wordt een administratieve geldboete opgelegd van minimum 90 EUR en van maximum 370 EUR.
P 10/01/2005
  -31/12/2013
De geldboete wordt opgelegd door de leidend ambtenaar van de dienst voor administratieve controle of de door hem aangewezen ambtenaar.
P 10/01/2005
  -31/12/2013
Bij het bepalen van de hoegrootheid van de geldboete houdt de leidend ambtenaar rekening met de zwaarte van de inbreuk. De beslissing bepaalt het bedrag van de administratieve geldboete en is met redenen omkleed. Bij recidive kan de geldboete worden verdubbeld.
P 10/01/2005
  -31/12/2013
De Koning bepaalt de procedurele regels voor het opleggen van de sanctie.
P 10/01/2005
  -31/12/2013
Ingeval de schuldenaar in gebreke blijft, worden de geldboeten die definitief zijn ter invordering overgemaakt aan de Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen overeenkomstig artikel 94 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991.
P 10/01/2005
  -31/12/2013
De opbrengst van de geldboetes wordt aan het Instituut gestort.

Art. 168quater.

FR   NL   [Affichage pour impression]