d'application à partir du 07/09/2017
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 109.


Afdeling Vbis. Beroepsherscholing.
Art. 109bis.
P 07/09/2017
  -25/10/2017
De Geneeskundige raad voor invaliditeit heeft tot taak de tenlasteneming door de uitkeringsverzekering van de programma's inzake beroepsherscholing ten gunste van de rechthebbenden van de uitkeringsverzekering toe te staan. De voorwaarden waaronder die taak kan worden vervuld door de in artikel 153 bedoelde adviserend-artsen worden bepaald door de Koning.
P 01/07/2009
  -25/10/2017
De Koning bepaalt de tegemoetkomingen inzake beroepsherscholing alsook de voorwaarden waaronder en de nadere regels volgens welke deze programma's ten laste worden genomen.
P 01/07/2009
  -25/10/2017
De Koning bepaalt eveneens de nadere regels volgens welke de kosten die aan de effectieve integratie van de gerechtigde in een programma van beroepsherscholing verbonden zijn, ten laste worden genomen.
P 01/07/2009
  -25/10/2017
De machtiging die dit artikel aan de Koning toekent, verstrijkt twee jaar na de bekendmaking van de wet van 13 juli 2006 houdende diverse bepalingen inzake beroepsziekten en arbeidsongevallen en inzake beroepsherinschakeling.
P 01/07/2009
  -25/10/2017
De besluiten die zijn genomen ter uitvoering van deze machtiging houden op uitwerking te hebben indien ze niet bekrachtigd zijn bij de wet binnen twaalf maanden na de datum van hun inwerkingtreding.
16/06/2014 De in het tweede en derde lid bedoelde financiële voordelen worden geweigerd als de gerechtigde geniet van gelijkaardige voordelen toegekend krachtens een decreet, een besluit of een ordonnantie, door de diensten en instellingen van de Gewesten en de Gemeenschappen die deelnemen aan de beroepsherinschakeling van de arbeidsongeschikte gerechtigden. Indien het bedrag van deze voordelen minder is dan het bedrag van de voordelen toegekend in het kader van de uitkeringsverzekering, kan de betrokkene aanspraak maken op het verschil ten laste van de verzekering
16/06/2014 De in het vorige lid bedoelde bepaling is niet van toepassing als de voornoemde decreten, besluiten of or-donnanties de cumulatie verbieden of een beperkte cumulatie toestaan van de voordelen die ze toekennen met de gelijkaardige voordelen toegekend krachtens andere wetgevingen.


Afdeling VI.- Opgeheven door: Wet(prog) 27-12-12 - B.S. 31-12 - ed. 2 - art. 57

Art. 110.

FR   NL   [Affichage pour impression]