Verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, § 1, 5° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 15.

[B.S. 26/11/1997 Invoeging] De arbeidsongeschikte gerechtigde is ertoe gehouden gevolg te geven aan elke ...
      d'application à partir du 01/12/1997