d'application à partir du 22/02/2002
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 173.


Art. 173bis.
P 22/02/2002
  -14/02/2003
Indien de Dienst voor geneeskundige controle of de Dienst voor administratieve controle, op eigen initiatief of na melding door een verzekeringsinstelling, vaststelt dat een zorgverlener, ondanks schriftelijke aanmaning, op onrechtmatige wijze verstrekkingen aanrekent of door derden laat aanrekenen, is de betrokken zorgverlener, overeenkomstig de door de Koning te bepalen voorwaarden en modaliteiten en onverminderd de sancties en terugvorderingen bedoeld in titel VII van deze wet, een compenserende vergoeding verschuldigd.
P 22/02/2002
  -14/02/2003
Deze vergoeding is verschuldigd voor vaststellingen van fouten die niet uitsluitend betrekking hebben op het niet naleven van de onderrichtingen betreffende de aflevering van de facturatiegegevens op magnetische dragers, die door het Verzekeringscomité werden vastgesteld met toepassing van de bepalingen van het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.
P 22/02/2002
  -14/02/2003
Deze vergoeding bedraagt 20 pct. van het foutief aangerekend bedrag voor een eerste vaststelling en 50 pct. van het foutief aangerekende bedrag in geval van herhaling binnen een periode van twee jaar.
P 22/02/2002
  -14/02/2003
De Koning bepaalt de bestemming en de wijze van boeking van de geïnde vergoedingen alsook het aandeel dat eventueel aan de verzekeringsinstelling wordt overgemaakt.

HOOFDSTUK V.- VERJARING

Art. 174.

FR   NL   [Affichage pour impression]