Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 143.

[Wet 28/12/1999 - B.S. 28/01/2000 Vervanging] § 1. Elke afdeling van de controlecommissie is samengesteld uit een voorzitter, benoemd uit ...
      d'application à partir du 07/02/2000

[Wet 24/12/2002 ( - B.S. 31/12/2002 Opheffing] Opgeheven bij: Wet (II) 24-12-02 - B.S. 31-12 - ed. 1
      d'application à partir du 15/02/2003

[Wet 13/12/2006 - B.S. 22/12/2006 éd.2 p.73805 art.100 Opnieuw ingevoegd] § 1. De Leidend ambtenaar van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle, of de ...
      d'application à partir du ?