K.B. 15-2-2016: voorwaarden waaraan beroepsorganisaties kinesitherapeuten moeten voldoen om als representatief te worden erkend evenals nadere regelen betreffende verkiezingen vertegenwoordigers kinesitherapeuten in sommige beheersorganen van RIZIV

Résumé: Numac tekst: 2016022054

Note: Tekst bijgewerkt tot: B.S. 19-2-2016 - Wijzigende numac: 2016022054

FR   NL   Table des Matières du document [Affichage standard]


Koninklijk besluit van 15 februari 2016 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de beroepsorganisaties van kinesitherapeuten moeten voldoen om als representatief te worden erkend evenals van de nadere regelen betreffende de verkiezingen van vertegenwoordigers van de kinesitherapeuten in sommige beheersorganen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

Artikel 1.

§ 1. Om als representatief te worden erkend zoals bedoeld in artikelen 211, § 2, en 212 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, moeten de beroepsorganisaties van de kinesitherapeuten voldoen aan de volgende voorwaarden :

statutair de verdediging van de beroepsbelangen van alle kinesitherapeuten tot hoofddoel hebben;

zich statutair richten tot de kinesitherapeuten van ten minste twee gewesten, bedoeld in artikel 3 van de Belgische Grondwet;

statutair van de aangesloten kinesitherapeuten jaarbijdragen innen gelijk aan minimaal het bedrag van wat wordt toegekend aan de ambtenaren van de federale overheid ingevolge de wet van 1 september 1980 betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector onverminderd de bepalingen die gelden voor kinesitherapeuten die minder dan vijf jaar gerepertorieerd zijn bij het Rijksinstituut voor ziekte en invaliditeitsverzekering, hieronder "RIZIV" genoemd;

aantonen dat wordt beantwoord aan de vorengenoemde bepalingen, minstens voor de twee kalenderjaren die voorafgaan aan het kalenderjaar waarin de datum waarop de kiezerslijst wordt opgesteld;

voor het kalenderjaar dat voorafgaat aan het kalenderjaar met de in 4° voorziene datum minstens 1.000 individueel aangesloten leden-kinesitherapeuten, gerepertorieerd bij het RIZIV, tellen die in orde zijn met de betaling van de in 3° bepaalde bijdrage.

§ 2. Een groepering van beroepsorganisaties van kinesitherapeuten - hieronder "groepering" genoemd - die een onderlinge overeenkomst sluiten met het oog op een gemeenschappelijke vertegenwoordiging in de organen van het RIZIV kan als representatief worden erkend indien voldaan is aan de volgende voorwaarden :

A. 1° de beroepsorganisatie die het grootste aantal leden telt, voldoet aan de voorwaarden bedoeld in § 1, 1°, 2°, 3° en 4° en de andere beroepsorganisatie(s) voldoet/voldoen aan de voorwaarde bedoeld in § 1, 3°, en toont/tonen aan dat ze minstens voor het kalenderjaar dat voorafgaat aan het kalenderjaar met de in paragraaf 1,4° voorziene datum, de beroepsbelangen van alle kinesitherapeuten verdedigt/verdedigen;

de onderlinge overeenkomst vermeldt de verdeling van de mandaten behaald bij de verkiezingen.

B. voor het kalenderjaar dat voorafgaat aan het kalenderjaar met de in paragraaf 1, 4° voorziene datum, telt de groepering minstens 1.000 individueel aangesloten leden-kinesitherapeuten, gerepertorieerd bij het RIZIV, die in orde zijn met de betaling van de in paragraaf 1, 3°, bepaalde bijdrage betalen.

§ 3. Voor de toepassing van § 1, 5°, en § 2, B, mag per kinesitherapeut slechts één lidmaatschap per beroepsorganisatie en/of per groepering in aanmerking genomen worden.

§ 4. De beroepsorganisaties of de groeperingen die als representatief willen erkend worden, zenden daartoe een aanvraag en de gegevens betreffende de voorwaarden vermeld in § 1 of § 2 aan de leidend ambtenaar van de Dienst voor geneeskundige verzorging van het RIZIV samen met de naam waaronder ze aan de verkiezingen willen deelnemen, en, wat betreft de groepering bedoeld in § 2, een voor eensluidend verklaarde kopie van de onderlinge overeenkomst.

De leidend ambtenaar neemt in overleg met de betrokken organisaties of groeperingen alle noodzakelijke maatregelen indien meerdere beroepsorganisaties of groeperingen onder dezelfde naam of onder verwarringstichtende namen aan de verkiezingen willen deelnemen.

De gegevens die door de beroepsorganisaties of de groeperingen verstrekt zijn, worden gecontroleerd, meer bepaald via steekproeven, op hun administratieve zetel, door een gerechtsdeurwaarder aangeduid door de leidend ambtenaar van de Dienst Geneeskundige verzorging gepaard met twee attachés-sociale inspecteurs van verschillende taalrol aangeduid door de leidend ambtenaar van de Dienst voor Administratieve Controle van het RIZIV. Om de controles die ze betreffen, bij te wonen, kunnen de beroepsorganisaties of de groeperingen een gerechtsdeurwaarder aanduiden. De controle van de gegevens betreffende de leden van de beroepsorganisaties of groeperingen wordt gedaan op basis van de ledenlijsten die elektronisch en volgens een door de attachés-sociale inspecteurs vastgesteld uniek model, door de kandidaat- beroepsorganisaties of groeperingen opgeleverd worden. Dit model zal, uiterlijk op de datum waarop de kiezerslijst door Ons wordt opgesteld, op de website van het RIZIV worden geplaatst opdat men het kan downloaden.

Deze ledenlijst(en) zullen minstens het in § 1, 5° vereiste minimumaantal aangesloten kinesitherapeuten bevatten alsook de volgende elementen :

- in alfabetische orde, de naam, de voornaam en het RIZIV-identificatienummer van de leden;

- de naam van de organisatie waarbij zij zijn aangesloten;

- de datum waarop de bijdrage werd betaald voor het kalenderjaar dat voorafgaat aan het kalenderjaar waarin de datum waarop de kiezerslijst wordt opgesteld, door Ons wordt vastgelegd;

- de betaalde bedragen, opgesplitst per bijdragecategorie;

- de verwijzing naar het betalingsbewijs of het desbetreffende boekhoudkundig bewijs;

- het aantal kinesitherapeuten waarvan de gegevens worden vermeld.

De processen-verbaal van deze controles worden overgemaakt aan de leidend ambtenaar van de Dienst voor Geneeskundige Verzorging. Hij beslist voor elke beroepsorganisatie of groepering of zij al dan niet aan de voorwaarden voldoet en geeft aan elke beroepsorganisatie en groepering kennis van zijn beslissing. Tegen de beslissing betreffende de representativiteit kan, binnen een termijn van vijftien dagen te rekenen vanaf de betekening ervan, beroep worden ingesteld bij de Minister bevoegd voor Sociale Zaken.

§ 5. Opdat de continuïteit van de werking van de in artikel 5 bedoelde organen wordt gewaarborgd, behouden de op grond van een verkiezing als representatief erkende beroepsorganisaties en groeperingen hun erkenning totdat de nieuwe mandaten op grond van de volgende verkiezing worden toegekend.

§ 6. De praktische organisatie met betrekking tot de uitvoering van dit artikel wordt bepaald door de Minister bevoegd voor Sociale Zaken.

Art. 2.

§ 1. Het RIZIV stelt de kiezerslijst op de door Ons vastgestelde datum op.

De beroepsorganisaties en/of de groeperingen die de in artikel 1, § 4, bedoelde aanvraag tot erkenning hebben ingediend en de kiezers, kunnen de kiezerslijst raadplegen op de website van het RIZIV.

Kiezers die niet beschikken over een internettoegang kunnen de kiezerslijst raadplegen op schermen in de hoofdzetel en de provinciale diensten van het RIZIV.

§ 2. Vanaf de datum waarop de kiezerslijst kan worden geraadpleegd op de website van het RIZIV, kan elke kinesitherapeut die, ten onrechte, is ingeschreven, niet juist is ingeschreven of niet op de kiezerslijst is ingeschreven, een bezwaarschrift indienen bij de leidend ambtenaar van de dienst voor geneeskundige verzorging van het RIZIV. Hij moet zich uitspreken binnen 15 dagen na de indiening van het bezwaarschrift.

§ 3. De praktische organisatie met betrekking tot de uitvoering van dit artikel worden vastgesteld door de Minister bevoegd voor Sociale Zaken.

Art. 3.

§ 1. De stemming is facultatief en geheim. De stem wordt uitgebracht voor een erkende beroepsorganisatie of een groepering van de kinesitherapeuten. De stemming geschiedt elektronisch op afstand. De broncode van het gebruikte softwareprogramma kan op het RIZIV worden geraadpleegd, op voorwaarde dat diegene die dit raadpleegt een vertrouwelijkheidsverbintenis ondertekent en het verbod om daarvan een kopie te nemen, in acht neemt.

§ 2. De stemmen worden geboekt op het RIZIV in aanwezigheid van getuigen die zijn aangewezen door de organisaties en de groeperingen die hebben deelgenomen aan de verkiezingen. Daartoe wordt een boekingbureau samengesteld hieronder het "bureau" genoemd - dat bestaat uit de leidend ambtenaar van de Dienst voor geneeskundige verzorging van het RIZIV geholpen door twee door hem aangewezen ambtenaren van klasse A4 of klasse A3.

§ 3. In het proces-verbaal dat na de boeking door het bureau wordt opgesteld, worden inzonderheid de eventuele opmerkingen van de getuigen vermeld alsmede het aantal stemmen voor elke organisatie en/of groepering en het aantal blanco stemmen.

§ 4. De praktische organisatie met betrekking tot de uitvoering van dit artikel wordt vastgesteld door de Minister bevoegd voor Sociale Zaken.

Art. 4.

De verdeling van de mandaten onder de beroepsorganisaties en/of de groeperingen van kinesitherapeuten die krachtens artikel 1 als representatief worden erkend, geschiedt volgens het kiessysteem van evenredige vertegenwoordiging. Per mandaat dat in een bepaald orgaan moet worden toegewezen, is een aantal stemmen vereist dat gelijk is aan het resultaat van de deling van het totale aantal uitgebrachte stemmen door het aantal toe te wijzen mandaten; van de resterende mandaten wordt het eerste toegewezen aan de organisatie of de groepering die na de voormelde bewerking de grootste rest aan stemmen heeft, het tweede aan de organisatie of aan de groepering die de tweede grootste rest aan stemmen heeft, enz.... Bij gelijkheid van het aantal overblijvende stemmen wordt het mandaat toegewezen aan de representatieve organisatie of groepering die het kleinste aantal stemmen heeft behaald.

Art. 5.

De mandaten van de leden die vóór de inwerkingtreding van dit besluit benoemd zijn in de organen waarop de bepalingen van dit besluit van toepassing zijn, nemen een einde op het ogenblik dat de mandaten ingaan van de leden, benoemd op voordracht van de erkende beroepsverenigingen op basis van de uitslag van de voornoemde verkiezingen.

Art. 6.

De bepalingen van dit koninklijk besluit zijn van toepassing op de mandaten die de vertegenwoordigers van de beroepsorganisaties van kinesitherapeuten hebben in de organen die wettelijk deel van het RIZIV uitmaken.

Art. 7.

De termijnen waarbinnen uitvoering wordt gegeven aan de bepalingen van dit besluit worden vastgesteld door de Minister bevoegd voor Sociale Zaken. Tussen de datum bedoeld in artikel 2, § 1 en het beëindigen van de boeking bedoeld in artikel 3, § 3, mag evenwel niet meer dan vijf maanden liggen. Bij deze termijnen en in deze periode van vijf maanden wordt geen rekening gehouden met de periode vanaf 1 juli tot en met 31 augustus en met de periode vanaf 24 december tot en met 2 januari.

Art. 8.

Het koninklijk besluit van 8 februari 2012 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de beroepsorganisaties van kinesitherapeuten moeten voldoen om als representatief te worden erkend evenals van de nadere regelen betreffende de verkiezingen van vertegenwoordigers van de kinesitherapeuten in sommige beheersorganen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, wordt opgeheven.

Art. 9.

Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 10.

De minister die Sociale zaken onder zijn bevoegdheden heeft is belast met de uitvoering van dit besluit.

FR   NL   Table des Matières du document [Affichage standard]