d'application à partir du 10/08/1996
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Art. 263.


Art. 264.
P 10/08/1996
  -31/12/2013
Voor de ingewilligde mutaties, tekent de vroegere verzekeringsinstelling op het formulier «aanvraag om mutatie» alle gevraagde inlichtingen op met betrekking tot de toestand van de gerechtigde ten aanzien van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen met inbegrip van de vermelding van een sanctie met uitstel welke tegen hem is uitgesproken. Het aldus ingevulde en ondertekende formulier wordt binnen de in artikel 260, eerste lid, bepaalde termijn aan de nieuwe verzekeringsinstelling gezonden.
P 10/08/1996
  -31/12/2013
Bij de verzending van de «aanvragen om mutatie» wordt een borderel gevoegd waarop naam, voornaam, hoofdverblijfplaats en nationaal nummer van de gerechtigde voorkomen.
P 10/08/1996
  -31/12/2013
Gelijk met de verzending van dat borderel en de bijlagen ervan, zendt de vroegere verzekeringsinstelling een afschrift van het borderel aan de Dienst voor administratieve controle.

Art. 265.

FR   NL   [Affichage pour impression]