print

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Het doel van de website www.riziv.be is u te informeren over de ziekte- en invaliditeitsverzekering.

Op deze pagina leest u hoe wij de persoonsgegevens verwerken die wij via deze website of op een andere manier verzamelen.

Op deze pagina:

Wij beschermen uw persoonsgegevens 

Waarom gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw gegevens om sommige van onze opdrachten als openbare instelling te kunnen realiseren, om te kunnen antwoorden op uw vragen als sociaal verzekerde of zorgverlener en om de webtoepassingen voor zorgverleners operationeel te maken. Wij realiseren onze opdrachten in nauw overleg met onze partners:

 • de ziekenfondsen;
 • de vertegenwoordigers van de professionele zorgverleners: individuele zorgverleners (artsen, kinesitherapeuten, apothekers, enz.) en instellingen (ziekenhuizen, rusthuizen, enz.);
 • de vertegenwoordigers van de vakbonden en de werkgevers.

Hoe beschermen wij uw gegevens?

In het kader van onze opdrachten verwerken wij en onze partners een groot aantal persoonsgegevens en wij verbinden ons ertoe de hele wetgeving die van toepassing is inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer na te leven. Ons beheersysteem voor informatieveiligheid garandeert de vertrouwelijkheid, de integriteit en de beschikbaarheid van alle door ons verwerkte gegevens, in alle bedrijfsprocessen en ondersteunende processen van onze diensten.

Sinds juni 2014 is ons beheersysteem voor informatieveiligheid gecertificeerd volgens de internationale norm ISO27001.

Wat is de wettelijke basis om uw persoonsgegevens te gebruiken?

De wettelijke basis voor het gebruik van uw gegevens in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en invaliditeit, is de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. Een geconsolideerde versie van die wet is beschikbaar op de website van het Belgisch Staatsblad.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Om op uw vragen als sociaal verzekerde te antwoorden, verwerken we:

 • uw persoonsgegevens uit het Rijksregister en het BIS-register (naam, adres, enz.);
 • uw contactgegevens.

Om op uw vragen als zorgverlener te antwoorden en voor de webprogramma's waartoe u toegang heeft, verwerken wij:

 • uw persoonsgegevens uit het Rijksregister en het BIS-register (naam, adres, enz.); via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO-nr., …);
 • uw contactgegevens en financiële gegevens in het kader van ons webprogramma Progezondheid ;
 • uw gegevens met betrekking tot vragen en betalingen in het kader van de accreditering, beschikbaarheids- en/of permanentiehonoraria, het verhuursysteem van rolstoelen, enz.;
 • eventuele gegevens in verband met andere tegemoetkomingen of premies voor zorgverleners.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

We delen uw persoonsgegevens niet, behalve op wettelijke basis zoals dat het geval is met de volgende partners:

Met welke landen delen wij uw persoonsgegevens?

Het merendeel van de buitenlandse communicatie gebeurt met landen van de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER).

Als wij uw gegevens moeten delen met andere landen, zien wij er in het kader van bilaterale overeenkomsten op toe dat deze landen voldoende garanties bieden met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. In voorkomend geval bezorgen wij uw gegevens uitsluitend om te voldoen aan wettelijke of contractuele verplichtingen (vb. gezondheidszorg in het buitenland).

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen in een vorm die het mogelijk maakt om u te identificeren en zolang als nodig is voor de uitvoering van onze wettelijke opdrachten, voor de behandeling van uw aanvragen of voor de toekenning van bepaalde rechten of tegemoetkomingen.

Wat zijn uw rechten in het beheer van uw persoonsgegevens?

Bij het uitvoeren van onze opdrachten leven wij de wetgeving na. Binnen de grenzen van die wetgeving heeft u het recht om:

 • uw gegevens te raadplegen;
 • een verbetering van uw gegevens te vragen;
 • een beperking van het gebruik van uw gegevens te vragen;
 • u te verzetten tegen de verwerking en overdracht van uw gegevens.

Daarvoor neemt u contact op met de functionaris voor gegevensbescherming (zie rubriek "Contacten" onderaan de pagina). Voeg bij uw vraag telkens een kopie van de voor- en achterkant van uw identiteitskaart.

Kunt u uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens intrekken?

Als het verwerken van uw gegevens berust op uw toestemming (bijvoorbeeld wanneer u zich abonneert op een nieuwsbrief), dan kunt u die toestemming steeds intrekken. U dient echter rekening te houden met de wettelijke verplichtingen die ons worden opgelegd om onze taken en opdrachten uit te voeren.

Hoe een klacht indienen in het geval van een niet-conform gebruik van uw persoonsgegevens?

Als u een vermoeden heeft dat uw persoonsgegevens niet overeenkomstig de geldende wetgeving worden verwerkt, kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit .

Vanwaar komen de persoons- en professionele gegevens die wij verwerken?

Uw persoonsgegevens komen van:

 • het Rijksregister;
 • de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid of de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Uw contactgegevens komen van:

Als zorgverlener komen uw betalingsgegevens van:

Uw gegevens met betrekking tot het uitoefenen van rechten komen van:

 • de ziekenfondsen of andere openbare instellingen.

(Niet) persoonlijke gegevens die automatisch worden verzameld

Wij kunnen anonieme of geaggregeerde (niet) persoonlijke informatie verzamelen, zoals:

 • de browserversie of het IP-adres;
 • het besturingssysteem dat u gebruikt;
 • de domeinnaam van de site waarmee u www.riziv.be bezoekt.

Cookies

Cookies kunnen automatisch op de harde schijf van uw computer worden geïnstalleerd om de site naar uw wensen en voorkeuren aan te passen.
Als u ze accepteert, kunnen deze cookies opnieuw worden gebruikt als u later verbinding maakt met de site.
Om ze te weigeren of te verwijderen, raadpleegt u de instructies van de helpfunctie van uw internetbrowser.

Specifieke protocollen voor samenwerking met andere organisaties

Dienst voor administratieve controle: 

 

Contacten

Functionaris voor gegevensbescherming (Data protection officer)

E-mail: DPO@riziv-inami.fgov.be

​RIZIV
Galileelaan 5/01
1210 Brussel