print

Overheidsopdrachten

Als federale instelling moeten we de wetgeving op de overheidsopdrachten naleven voor onze aankopen (leveringen, diensten of werken). Sinds 1 januari 2013 laten we elektronische aanvragen voor deelname en offertes toe voor de openbare procedures,de beperkte procedures, de onderhandelingsprocedures en de concurrentiedialoog.

Op deze pagina:

Hoe gebeuren elektronische aanvragen voor deelname en offertes?

Elektronische aanvragen voor deelname en offertes gebeuren via de webtoepassingen e-procurement en meer specifiek  e-Notification en e-Tendering. 

 

Waarom elektronische aanvragen voor deelname en offertes?

We zijn ervan overtuigd dat het gebruik van elektronische hulpmiddelen:

 • een grotere efficiëntie betekent voor het aankoopbeleid
 • de administratieve werklast vermindert
 • toelaat te besparen op tijd en geld
 • de concurrentie bevordert
 • de transparantie van de overheidsopdrachten verhoogt voor alle betrokken partijen.

Vanaf 1 januari 2020 wordt het verplichte gebruik van elektronische communicatiemiddelen in alle fasen van de aanbestedingsprocedure voor alle opdrachten veralgemeend. Dit betreft ook de opdrachten onder de Europese drempels. Uitzonderingen zijn echter in artikel 14 van de wet van 17 juni 2016 op de overheidsopdrachten voorzien.

Deelnemen aan onze overheidsopdrachten

Raadpleed de aankondigingen regelmatig en neem deel aan de opdrachten op e- Notification.

Opgepast, indien de opdrachtaankondiging dit voorziet, kan u het bestek gratis op onze website downloaden.

Webservice Telemarc

Telemarc is een gratis webservice die toegang geeft tot verschillende authentieke bronnen (Nationale bank, BTW en belastingen, Kruispuntbank van de sociale zekerheid (KSZ), Kruispuntbank van ondernemingen (KBO)). De service is voor de gewettigde gebruikers, de aanbestedende overheden, toegankelijk via het elektronische loket Digiflow. De aanbestedende overheden dienen hun vragen in de vertrouwelijke gegevensbanken in ‘real time’ in en verkrijgen onmiddellijk de inlichtingen die noodzakelijk zijn voor de gunning van een overheidsopdracht. Ze kunnen het resultaat van hun vragen bewaren en/of printen.

Zo hoeven 6 documenten niet langer meer gevraagd te worden aan de inschrijvende onderneming. Via Telemarc kunnen de aanbestedende overheden ze rechtstreeks raadplegen.

De 4 historische attesten:

 • de jaarrekeningen ingediend bij de Nationale bank
 • het attest van aangifte en betaling van de sociale zekerheidsbijdragen aan de RSZ
 • het attest van BTW-plichtigheid (FOD Financiën)
 • de juridische situatie van de ondernemingen (niet-faillissement of soortgelijke situatie) bij de KBO.

Daarbij komen nu:

 • het attest van de fiscale schulden (FOD Financiën)
 • de erkenning van de aannemers van werken (FOD Economie).

Meer informatie

Contacten

Claus Brüning

E-mail: publicproc@riziv-inami.fgov.be

​Let op: Als een offerteaanvraag of een bericht van publicatie een specifieke contactpersoon vermeldt, stuur dan uw vragen en documenten naar die persoon.