print

Actieplan handhaving in de gezondheidszorg 2021-2023

Het Actieplan handhaving in de gezondheidszorg 2021-2023 stelt een reeks structurele en sectorspecifieke maatregelen voor om oneigenlijk gebruik van de middelen van de gezondheidszorg terug te dringen. Er wordt jaarlijks over gerapporteerd aan onze Algemene Raad.

Uitgever
Benoît Collin
Auteur
RIZIV
Publicatietype
Rapport
Thema's
Controle

 

Welke strategie?

Het actieplan handhaving kadert in de activiteiten van de Anti-fraudecommissie (CAFC) van het RIZIV en bevat volgende uitgangspunten:

  • De focus ligt op acties waarbij de verschillende partners binnen dit plan gezamenlijk een toegevoegde waarde realiseren bij de handhaving van de regelgeving in de gezondheidszorg.
  • De strijd tegen fraude binnen de CAFC wordt in een ruime context bekeken en beperkt zich niet tot intentionele inbreuken. Ook administratieve fouten en misbruik van onduidelijke regelgeving komen aan bod.

De verschillende betrokken partners zijn onze Dienst voor geneeskundige verzorging, Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle en Dienst voor administratieve controle, de FOD Volksgezondheid, het Nationaal Intermutualistisch College (NIC) en het Intermutualistisch Agentschap (IMA).

Welke thema’s komen aan bod?

De aandacht gaat specifiek uit naar preventie en structurele maatregelen.

7 thema’s van intensieve samenwerking tussen de verschillende partners zijn weerhouden:

  • Kwaliteitsvolle en toegankelijke facturatiegegevens
  • Onrechtmatige financiële drempels die de toegang tot zorg beperken
  • Structurele preventie van administratieve fouten, misbruik en fraude
  • Schorsing en schrapping van zorgverstrekkers
  • Covid-gerelateerde fraude
  • Betrokkenheid en responsabilisering verzekerden en zorgverstrekkers
  • Audit ziekenhuizen

 Jaarlijkse rapportering

Jaarlijks wordt er gerapporteerd over de voortgang van de voorgestelde acties en de bereikte resultaten aan onze Algemene Raad. Raadpleeg het jaarverslag van 2022.

Contacten

Secretariaat van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle

Tel: +32 (0)2 739 75 08

E-mail: secr.dgec.secm@riziv-inami.fgov.be