print

Actieplan handhaving in de gezondheidszorg

De noodzaak voor een performante aanwending van de financiële middelen in de gezondheidszorg blijft onverminderd actueel, onder andere door de beperktheid van de beschikbare middelen en een aantal maatschappelijke tendensen zoals de veroudering van de bevolking. Het ‘Actieplan handhaving 2018-2020’ bevat een veelheid aan maatregelen en actiepunten. Het bevat ook diverse strategieën om de problematiek aan te pakken.

Uitgever
J. De Cock
Auteur
RIZIV
Publicatietype
Rapport
Thema's
Financement; Zorgkwaliteit; Controle


Welke maatregelen?

Het ‘actieplan handhaving’ bevat, behalve structurele maatregelen:

 • Maatregelen:
  • rond samenwerking tussen de diverse partners in de gezondheidszorg
  • rond gegevensuitwisseling en databeheer in de gezondheidszorg
  • inzake fraudebestrijding
 • bepaalde acties gericht naar het bevorderen van de doelmatigheid in de gezondheidszorg.

Zowel het RIZIV als de VI hebben voorstellen geformuleerd via de werkzaamheden in de Anti-fraudecommissie, opgericht binnen het RIZIV. Deze hebben we in nauwe samenwerking met de FOD Volksgezondheid, die eveneens voorstellen formuleerde, geïntegreerd in dit actieplan.

Welke strategie?

Het ‘actieplan handhaving’ moet toelaten om bijsturingen te realiseren op korte, middellange en lange termijn in de verschillende sectoren van de gezondheidszorg.

De geformuleerde maatregelen zijn gebaseerd op een risicoanalyse en prioritering van de verschillende stakeholders.

U leest ook over:

 • hoe en met welke instrumenten bijsturing of correctie van de geïdentificeerde problematiek mogelijk is.
 • het financieel kader en de financiële impact
 • de follow-up en rapportering
 • het organisatorische kader

Contacten

Cel Doelmatige Zorg

E-mail: appropriatecare@riziv-inami.fgov.be