print

Rapport: impact van COVID-19 op het budget van de ziekteverzekering

De corona-epidemie heeft sinds half maart 2020 belangrijke gevolgen gehad op de terugbetalingen in alle sectoren van de gezondheidszorg. We monitoren deze impact en brengen ze in kaart via regelmatige rapporten.

Uitgever
Benoit Collin
Auteur
RIZIV
Publicatietype
Rapport
Thema's
Terugbetaling

 

Impact van COVID-19 op de terugbetaling van de gezondheidszorg in 2020

COVID-19 heeft een belangrijke impact gehad op de terugbetalingen van de gezondheidszorg in 2020.

Door het uitstellen van zorg stellen we belangrijke minderuitgaven vast in de gegevens 2020.

Daarnaast heroriënteerden we onze middelen binnen de begroting van 2020 om de zorgcontinuïteit te garanderen:

  • we creëerden de mogelijkheid om bestaande verstrekkingen van op afstand uit te voeren,
  • we verhoogden het globaal medisch dossier voor artsen éénmalig met 20 euro,
  • we kenden een uitzonderlijke federale financiële tegemoetkoming van 2 miljard euro toe aan de algemene en psychiatrische ziekenhuizen.

In de strijd tegen COVID-19 keurden we ook bijkomende uitgaven goed voor extra maatregelen (o.a triagecentra, beschermingsmaatregelen, aanmoedigingspremie, …). Deze uitgaven bedroegen bij de opmaak van dit rapport in totaal 809 miljoen euro.

We volgden de impact van COVID-19 op de RIZIV-uitgaven in 2020, zowel binnen als buiten begrotingsobjectief, continu op.  Het resultaat van deze monitoring, met gedetailleerde cijfers per sector en per maand, kan u lezen in de 5de update (juni 2021) van het Monitoringsrapport COVID-19 : De impact van COVID-19 op de terugbetaling van de gezondheidszorg in 2020.

Impact van COVID-19 op de terugbetaling van gezondheidszorg in 2021

Ook in 2021 heeft COVID-19 nog een belangrijke impact gehad op de terugbetalingen van de gezondheidszorg.

Om de zorgcontinuïteit te garanderen, namen we in 2021 de volgende maatregelen binnen de globale begrotingsdoelstelling:

  • Er werd een bedrag van 551,5 miljoen euro goedgekeurd ter dekking van de reële niet gefinancierde extra kosten voor de ziekenhuizen. Deze extra kosten kunnen worden gecompenseerd met een marge op het niveau van de begrotingsdoelstelling 2021 omwille van het uitstel van (niet-dringende) zorg.
  • Ook in 2021 was er de mogelijkheid om bepaalde verstrekkingen op afstand uit te voeren.

In de strijd tegen COVID-19 keurden we ook bijkomende uitgaven goed voor extra maatregelen (o.a triagecentra, terugbetaling testen, beschermingsmaatregelen,…). Deze uitgaven bedroegen bij de opmaak van dit rapport in totaal 1,084 miljard euro.

We volgden de impact van COVID-19 op de RIZIV-uitgaven in 2021, zowel binnen als buiten begrotingsobjectief, continu op.  Het resultaat van deze monitoring, met gedetailleerde cijfers per sector en per maand, kan u lezen in het Monitoringsrapport COVID-19 : De impact van COVID-19 op de terugbetaling van de gezondheidszorg in 2021 (update februari 2022).

Welke gegevens analyseren we in onze rapporten?

Om de impact van de COVID-19-crisis zo volledig mogelijk te kunnen analyseren, kunnen we gebruik makmen van 5 gegevensbronnen. Afhankelijk van de beschikbaarheid kan het gebruik ervan echter verschillend zijn van rapport tot rapport.

  • COVID-verstrekkingen en bestaande vertrekkingen (Documenten N)

De eerste gegevensbron die we gebruiken in de rapporten zijn de documenten N (of DocN). In de DocN zitten zowel de gegevens m.b.t. de nieuwe COVID-verstrekkingen, als alle bestaande ambulante en gehospitaliseerde verstrekkingen samen gebundeld, waardoor er dus een geaggregeerd beeld kan gevormd worden. De DocN worden aan het RIZIV bezorgd met een vertraging van 2 maanden.

  • Eigen RIZIV-betalingen

Het betreft uitgaven die het RIZIV rechtstreeks betaalt. Ze maken deel uit van onze boekhouding, zonder tussenkomst van de verzekeringsinstellingen. Omdat deze gegevens rechtstreeks van onze financiële dienst komen, zijn ze heel snel beschikbaar.

  • “Flux” COVID-19 verstrekkingen

Ten gevolge van de coronacrisis namen we uitzonderlijke maatregelen. Hiervoor creëerden we nieuwe verstrekkingen. Om de uitgaven van deze nieuwe verstrekkingen snel op te volgen werd een nieuwe datastroom (flux) opgezet tussen het IMA (InterMutualistisch Agentschap) en het RIZIV.

  • Verstrekkingen in de ziekenhuizen (Flux StatMD)

Deze gegevensstroom omvat alle codes (nomenclatuur en pseudonomenclatuur) die de ziekenhuizen gefactureerd hebben, zowel voor ambulante als gehospitaliseerde patiënten. Zo is een eerste monitoring van de uitgaven per sector mogelijk voor de verstrekkingen in de ziekenhuizen.

  • Profielgegevens van zorgverleners (documenten P)

De documenten P zijn een semestriële gegevensbron die binnen een termijn van vier maanden door de verzekeringsinstellingen aan het RIZIV wordt bezorgd. Deze databron bevat gegevens over het profiel van de zorgverleners (bijvoorbeeld huisarts, arts-specialist,…) die attesteren.

​