print

Rapport Werkgroep Quintuple Aim (QA): Naar een meerjarenbegroting voor de gezondheidszorg met gezondheidszorgdoelstellingen

Leden van de werkgroep Quintuple Aim (afvaardiging van het Verzekeringscomité en de Algemene Raad) hebben zich gebogen over de uitdagingen van een budgettair meerjarentraject voor de gezondheidszorg dat vertrekt vanuit gezondheids(zorg)doelstellingen.

Hierbij het rapport met de resultaten van hun bevindingen

Uitgever
RIZIV
Auteur
Werkgroep Quintuple Aim Meerjarenbegroting
Publicatiedatum
18-05-2022
Publicatietype
Rapport
Thema's
Financement

Hoe moet een meerjarenperspectief met gezondheidzorgdoelstellingen eruit zien?

De Quintuple Aim is gebruikt als leidraad voor de strategische en ook de meer operationele doelstellingen op korte termijn.

QA is niet per se een opdracht op zich, maar beschrijft eerder de “onderliggende waarden” die men nastreeft in de eerste 5 geselecteerde prioritaire domeinen inzake de gezondheidszorgdoelstellingen:

 • Preventieve zorg en chronische ziekten,
 • Toegankelijkheid van zorg,
 • Zorgtrajecten,
 • Mentale gezondheid
 • Geïntegreerde zorg.

De werkgroep pleit voor een gestructureerde benadering;

 • vanuit algemene gezondheidsdoelstellingen die we op langere termijn kunnen realiseren, vastgelegd mede dankzij de inbreng van experten en van de bevolking.
 • moet worden overgegaan naar preciezer bepaalde gezondheidszorgdoelstellingen
 • om zo uiteindelijk te kunnen komen tot concrete initiatieven die op kortere termijn gerealiseerd kunnen worden.

Een meerjarenvisie:  wat is de impact op de bestaande overlegstructuren?

In het rapport wordt stilgestaan bij de manier waarop ook  het RIZIV aan de bepaling van de gezondheids(zorg)doelstellingen en van de initiatieven binnen een meerjarenkader kan werken. In het licht hiervan doet de werkgroep suggesties voor een aantal aanpassingen aan de bestaande overlegstructuur.

Begrotingsopmaak RIZIV:  Budgettaire voorspellingen voor meerdere jaren en de uitdaging van financieel onzekere periodes

Het rapport bevat meerdere voorstellen voor de begrotingsopmaak zelf:

 • verhoging van de transparantie van het begrotingsproces,
 • methodiek om te komen tot een prospectieve projectie voor een meerjarenbegroting,
 • vastleggen van een methodiek voor inschatting van budgettaire ruimte voor nieuwe initiatieven dit in samenhang met de gezondheidszorgdoelstellingen,
 • enz.

Task forces en een wetenschappelijk comité om de ontwikkeling van een meerjarenbegroting voor de gezondheidszorg te ondersteunen

In 2021 ging de ontwikkeling van start van een meerjarig begrotingstraject voor de gezondheidszorg met een centrale rol voor gezondheidszorgdoelstellingen. Daarbij werden drie Taskforces die respectievelijk werkten rond Appropriate Care,  Gezondheidszorgdoelstellingen en een Dynamisch Meerjarenkader, een Wetenschappelijk Comité en een stuurgroep opgericht met deelname van tal van stakeholders en experten in de gezondheidszorg.

Het werk van de Taskforces en het Wetenschappelijk Comité resulteerde in juli 2021 in een intermediair rapport dat voorlopige bevindingen bevatte. Daaruit voortvloeiend werd een werkgroep bestaande uit leden van het Verzekeringscomité en de Algemene Raad van het RIZIV opgericht: de werkgroep Quintuple Aim. Deze werkgroep heeft het intermediair rapport omgezet in een definitief rapport.

 

Contacten

Secretariaat van het Verzekeringscomité

E-mail: CGVCSS@riziv-inami.fgov.be