print

Rapport Wetenschappelijk comité: Naar een meerjarenbegroting voor de gezondheidszorg met gezondheidszorgdoelstellingen

Experten van het Wetenschappelijk Comité Meerjarig Begrotingstraject hebben zich gebogen over de uitdagingen van een budgettair meerjarentraject voor de gezondheidszorg dat vertrekt vanuit gezondheids(zorg)doelstellingen.

Hierbij de resultaten van hun reflecties in het rapport.

Uitgever
RIZIV
Auteur
Wetenschappelijk Comité Meerjarenbegroting
Publicatiedatum
18-05-2022
Publicatietype
Rapport
Thema's
Financement

Een wetenschappelijk comité om de ontwikkeling van een meerjarenbegroting voor de gezondheidszorg te ondersteunen

In 2021 ging de ontwikkeling van start van een meerjarig begrotingstraject voor de gezondheidszorg met een centrale rol voor gezondheidszorgdoelstellingen. Naast drie Taskforces die respectievelijk werkten rond Appropriate Care,  Gezondheidszorgdoelstellingen en een Dynamisch Meerjarenkader, werd een Wetenschappelijk Comité opgericht waarin experten onder leiding van professor Erik Schokkaert hebben nagedacht over de te volgen methode.

Het werk van de Taskforces en het Wetenschappelijk Comité resulteerde in juli 2021 in een intermediair rapport dat voorlopige bevindingen bevatte. Terwijl de inspanningen van de eerste fase werden verdergezet om tot een finaal rapport te komen, zette het Wetenschappelijk Comité los hiervan zijn eigen reflectie verder rond de methodologie van een meerjarenbegroting. De bevindingen van die reflectie werden gebundeld in het voorliggende rapport.

Hoe moet een meerjarenperspectief met gezondheidzorgdoelstellingen eruit zien?

Een meerjarig beleid in de gezondheidszorg moet vanuit een samenhangende visie antwoorden bieden op hedendaagse uitdagingen zoals:

  • een vergrijzende bevolking,
  • multimorbiditeit
  • chronische ziekten.

Het wetenschappelijk comité pleit voor een gestructureerde benadering; vanuit algemene gezondheidsdoelstellingen die op langere termijn gerealiseerd kunnen worden en die mede met de inbreng van experten en van de bevolking vastgelegd kunnen worden, moet worden overgegaan naar preciezer bepaalde gezondheidszorgdoelstellingen om zo uiteindelijk te kunnen komen tot concrete initiatieven die op kortere termijn gerealiseerd kunnen worden.

Een meerjarenvisie: welke impact heeft dat op de bestaande overlegstructuren?

In het rapport wordt stilgestaan bij de manier waarop ook vanuit het RIZIV aan de bepaling van de gezondheids(zorg)doelstellingen en van de initiatieven binnen een meerjarenkader gewerkt kan worden. In het licht hiervan doet het comité suggesties voor een aantal aanpassingen aan de bestaande overlegstructuur.

Budgettaire voorspellingen voor meerdere jaren en de uitdaging van financieel onzekere periodes

Het rapport bevat een gedetailleerde analyse van de mogelijkheden en de beperkingen van

  • de bestaande methode van de Technische Ramingen van het RIZIV
  • het PROMES-model, een voorspellend model voor een langere termijn van het Federaal Planbureau

Bij een langetermijnaanpak moeten de bestaande financiële instrumenten waarover het RIZIV beschikt om toekomstige uitgaven te ramen verder verrijkt worden. Hoe kunnen deze methodes elkaar aanvullen en verrijken?ij een langetermijnaanpak moeten de bestaande financiële instrumenten waarover het RIZIV beschikt om toekomstige uitgaven te ramen verder verrijkt worden. Hoe kunnen deze methodes elkaar aanvullen en verrijken?
Er wordt ook uitgebreid ingegaan op de gevolgen voor de begroting van de COVID-19-pandemie.

De meerjarige aanpak in de praktijk

In het tweede deel van het rapport bekijkt het wetenschappelijk comité hoe het geschetste kader waarbij vanuit algemene gezondheidsdoelstellingen wordt overgegaan naar concrete initiatieven kan worden toegepast in de praktijk.
Drie domeinen die hoog op de agenda staan van het huidige gezondheidsbeleid komen hierbij aan bod:

  • geestelijke gezondheidszorg,
  • geïntegreerde en doelgerichte zorg,
  • de financiële toegankelijkheid van de gezondheidzorg.

 

Contacten

Directie Research, Development & Quality (RDQ)

Tel: +32(0)2 739 78 65

E-mail: rdq@riziv-inami.fgov.be

​Galileelaan 5/01
1210 Brussel