print

Informatieblad 2022/3

Op deze pagina vindt u de zevenentwintigste editie van het Informatieblad in digitale versie.
De evolutie van de wetgeving, de rechtspraak, de parlementaire vragen en antwoorden en de relevante omzendbrieven van de ziekteverzekering zijn voor u samengesteld in dit derde nummer van 2022.

Uitgever
B. COLLIN
Auteur
RIZIV
Publicatiedatum
13-07-2023
Publicatietype
Tijdschrift

1e deel - Evolutie van de wetgeving betreffende de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

Evolutie van de wetgeving over de GVU 2de trimester 2022
Overzicht van de reglementering die in het Belgisch Staatsblad is gepubliceerd tussen
1 april 2022 en 30 juni 2022.

2e deel - Rechtspraak

 • Hof van Cassatie, arrest van 19 september 2022
  Gecoördineerde wet van 14 juli 1994, artikel 100 – Beoordeling van de arbeidsongeschiktheid van de ongeschoolde handlanger - Zwaar werk/Licht werk
 • Arbeidshof Antwerpen, afdeling Hasselt, arrest van 19 april 2022
  Artikel 109bis van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 – Artikel 215quater  van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 – Socio-professionele re-integratie – Herstel van een initiële arbeidsgeschiktheid – Valorisatie van een potentiële  arbeidsgeschiktheid – Rechtstreekse bijdrage van de opleiding in integratie in  arbeidsomgeving - Gebrek aan nadien ondernomen stappen

3e Deel – Parlementaire vragen en antwoorden

 • Fonds voor Medische Ongevallen
  FMO – Pijnpunten – Kleine kans op schadevergoeding – Communicatie tussen  FMO en slachtoffers - Werkingsbudget FMO – Overschot teruggestort aan de  overheid – Ann Lechat - Scherpe conclusie – Opdoeken FMO – Vraag Rekenhof  heroverweging van de relevantie van de wet en rol van FMO – Actieplan –  Stappenplan – Oprichting taskforce voor historische achterstand – Structurele  bijstelling in behandeling bestaande dossiers – Aanpassing gehanteerde  procedures – Betere communicatie – Mogelijkheid tot elektronisch aanvragen
  – 10 % van 6003 aanvragen onontvankelijk – 192 afgewerkte dossiers in  aanmerking schadevergoeding – 228 terugvorderen van zorgverlener of  verzekeraar – Nauwe opvolging en ondersteuning bij realisatie actieplan door de  heer Jo De Cock

4e Deel – Richtlijnen van het RIZIV

 • Betreft: Het verrichten van een werkstraf of een dienstverlening door een  arbeidsongeschikt erkend gerechtigde
  Omzendbrief V.I. nr. 2022/253 – 249/43 van 11 juli 2022.
 • Tussentijdse controle op het recht op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, (V.T.) bedoeld in artikel 37, § 19, van de wet betreffende de verplichte  verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.
  Omzendbrief V.I. nr. 2022/262 – 3991/353 van 19 juli 2022.
 • De procedure voor het bepalen van het gezinsinkomen bij de toepassing van de Maximumfactuur vastgesteld op grond van het gezinsinkomen van de  rechthebbenden in uitvoering van artikel 16 van het koninklijk besluit van 15 juli 2002, tot uitvoering van hoofdstuk IIIbis en van titel III van de wet  betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en  uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, gewijzigd door artikel 1 van het  koninklijk besluit van 14 juni 2022
  Omzendbrief V.I. nr. 2022/305 – 3998/58 van 17 augustus 2022.
 • Proces van aanvragen voor het gebruik van een bepaald bewijsstuk binnen de toekenning van een immunisatie van de tijdvakken van verblijf in het buitenland, in toepassing van artikel 290, B, § 3 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot  uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige  verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994
  Omzendbrief V.I. nr. 2022/319 – 271/76 van 2 september 2022.
 • Doorsturen van de ledentallen
  Omzendbrief V.I. nr. 2022/321 – 62/1450, 63/1431 en 64/42 van 9 september  2022.

5e Deel – Basisgegevens

 • Personen ten laste - Trimestrieel grensbedrag van de inkomens
  Omzendbrief V.I. nr. 2022/295 – 248/80 van 4 augustus 2022.
 • Grensbedrag van het jaarlijks inkomensbedrag van de rechthebbenden op de  verhoogde verzekeringstegemoetkoming (art. 37, § 19) vanaf 1 augustus 2022 -  Spil
  Omzendbrief V.I. nr. 2022/296 – 3991/354 van 4 augustus 2022.
 • Grensbedrag van de jaarinkomens, dat de residenten niet mogen bereiken om  een vermindering van de persoonlijke bijdrage te genieten (art. 134, derde lid  van het K.B. van 03.07.1996) - Residenten
  Omzendbrief V.I. nr. 2022/299 – 270/88, 273/89, 274/90, 276/139, 2790/91,  2791/88, 2792/87, 3910/1995 en 83/514 van 4 augustus 2022.

Informatieblad 2022/3 - Volledig

U kan hier het volledige Informatieblad 2022/3 downloaden.

Nieuwsbrief

U kan zich inschrijven op een elektronische nieuwsbrief zodat u dadelijk op de hoogte bent van de publicatie van een nieuw informatieblad door een mail te sturen naar Bull-Info-Blad@riziv-inami.fgov.be

 

Contacten

Redactiecomité - Informatieblad

Tel: +32(0)2 739 70 88

E-mail: Bull-Info-Blad@riziv-inami.fgov.be