print

3 markante feiten van de Dienst voor administratieve controle in 2014

De strijd tegen de sociale fraude, de hervorming van de verhoogde tegemoetkoming en het nieuwe systeem om de financiële responsabilisering van de verzekeringsinstellingen te evalueren: 3 markante feiten van onze Dienst voor administratieve controle (DAC) in 2014.

Op deze pagina:


Strijd tegen de sociale fraude

Onze DAC leverde meerdere inspanningen in het kader van de strijd tegen de sociale fraude.

Het gaat hierbij om fraude door personen die arbeidsongeschikt zijn en die een beroepsactiviteit hervatten zonder toestemming van de adviserend arts van hun ziekenfonds, ongeacht of die arbeid aangegeven is of niet. In 2014 hebben we 371 processen-verbaal voor sociale fraude opgesteld, goed voor een onverschuldigd bedrag van 2.365.136,30 EUR.

Het gaat ook om de hele problematiek van de personen die op een fictieve manier onderworpen zijn aan de sociale zekerheid: een omvangrijk netwerk van fictieve ondernemingen die valse sociale documenten verkopen. Wie die documenten koopt, verwerft dan het recht op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en geneeskundige verstrekkingen. In 2014 hebben we 153 gevallen van fictieve onderwerping geïdentificeerd, goed voor een onverschuldigd bedrag van 990.705,01 EUR.

Op 12 november 2014 is een correctioneel proces van start gegaan tegen 15 beklaagden. Het betrof 40 fictieve ondernemingen en bijna 2.000 ‘werknemers’. In het kader van dat uitgebreide dossier over fraude in de sociale zekerheid werkte onze DAC sinds 2008 samen met de gerechtelijke instanties. Het vonnis is geveld in maart 2015.

De acties van onze DAC omvatten ook nog de behandeling van dossiers over fictieve woonplaatsen of sociaal verzekerden die in werkelijkheid samenwonen. Dat fraudemechanisme laat de verzekerden toe om onwettige financiële voordelen te verkijgen. In 2014 hebben we 157 gevallen geïdentificeerd, goed voor een onverschuldigd bedrag van 518.061,70 EUR.

Hervorming van de verhoogde tegemoetkoming

In 2014 ging de hervorming van de verhoogde tegemoetkoming (V.T.) van start. In de periode 2007 tot en met 2013 bestond naast de V.T. ook het Omnio-statuut. Vanaf 2014 fusioneren beide systemen tot 1 geheel.

Naar aanleiding van die hervorming werden in 2014 in onze DAC verschillende gegevensuitwisselingen vernieuwd. In 2015 volgt de implementatie van 1 volledig nieuwe gegevensuitwisseling. Naast een vernieuwd bestand waarin alle V.T.-rechthebbenden worden opgenomen en een vernieuwde controle van de toekenning van de verhoogde tegemoetkoming, zal in 2015 een gegevensuitwisseling worden opgezet om potentiële rechthebbenden terug te vinden (de ‘proactieve stroom’).

De verzekeringsinstellingen (V.I.) stuurden in 2014 een bestand naar onze DAC met alle personen die op 1 januari 2014 recht hadden op de hervormde V.T. Vanaf dan gebeurt dat jaarlijks. Via de informatie in dat bestand is het mogelijk om de evolutie van de maatregel op te volgen en de hervorming te evalueren.

Daarnaast voeren onze DAC en de V.I. jaarlijks een controle uit van bepaalde gezinnen met een recht op de V.T. Voor de gezinnen die hun recht openden op basis van een inkomstenonderzoek vragen we de inkomsten jaarlijks na bij de FOD Financiën. Op die manier kijken we na of het gezin nog voldoet aan de inkomstenvoorwaarde. Dat proces heet ‘de systematische controle van de V.T.’

Betere evaluatie van het beheer van de verzekeringsinstellingen

Het principe van financiële responsabilisering van de verzekeringsinstellingen (V.I.) berust op de evaluatie van hun beheersprestaties en – als de Controledienst voor de ziekenfondsen (CDZ) nalatigheden vaststelt – op de intrekking van financiële middelen uit het variabele gedeelte van de begrotingsenveloppe voor hun administratiekosten. Met het oog op die evaluatie bezorgt onze DAC aan de CDZ jaarlijks een reeks gegevens die afkomstig zijn van onze diensten.

Het evaluatiesysteem is gewijzigd door het koninklijk besluit van 10 april 2014 (B.S. van 13.06.2014). Een specifiek kenmerk van het nieuwe systeem is de evaluatie van het prestatievermogen doorheen de 7 fundamentele processen van de werking van een V.I., terwijl het oude systeem op vaste criteria gebaseerd was.

Vanaf 2016 volgt de evaluatie van die processen via indicatoren die wij en de CDZ jaarlijks zullen voorstellen. Daarom hebben wij in 2014 een werkgroep opgericht met vertegenwoordigers van al onze diensten en van de CDZ, om een lijst met domeinen en relevante indicatoren te kunnen voorstellen.

 

Voor meer informatie over de 3 markante feiten nodigt onze DAC u uit om zijn activiteitenverslag 2014 te raadplegen.