print

2 markante feiten van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle in 2014

De vertegenwoordigers van ziekenfondsen en zorgverleners doen een beroep op onze Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle (DGEC) en het zwaartepunt van de DGEC-controles verschuift van individuele naar thematische controles: 2 markante feiten van onze DGEC in 2014.

Op deze pagina:


Samenwerking met de NCGZ en de NCTZ

In onze overlegorganen  hebben de vertegenwoordigers van ziekenfondsen en zorgverleners een beroep gedaan op onze Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle (DGEC). Ze bevestigden die samenwerking in de nationale akkoorden die ze eind 2014 sloten.

  • De Nationale commissie artsen-ziekenfondsen (NCGZ) verklaarde in haar nationaal akkoord dat ze de DGEC-aanbevelingen over de analyse van de financiering  van de spoeddiensten prioritair wil behandelen. Ze droeg onze DGEC ook op om controles uit te voeren van de aanrekening van honoraria bij een verblijf op intensieve zorg.
  • De Nationale commissie tandheelkundigen-ziekenfondsen (NCTZ) wil volgens haar nationaal akkoord samenwerken met onze DGEC voor een betere reglementering, met als doel een adequatere toepassing van de nomenclatuur.

De formele verwijzing naar onze DGEC zal de impact ervan ongetwijfeld vergroten en een optimaal gebruik bevorderen van de middelen van de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging).

Onze controles toegespitst op thematische onderzoeksdossiers

Vroeger bestonden de controledossiers voor de overgrote meerderheid uit individuele onderzoeksdossiers. Een individueel controledossier behandelt inbreuken die 1 zorgverlener ten laste gelegd zijn. Mogelijke aanzetten voor individuele dossiers zijn:

  • klachten van zorgverleners, verzekerden of ziekenfondsen
  • verzoeken om gegevens van het parket, de belastingen, de arbeidsauditeur
  • vragen voor onderzoek door de Profielencommissie, enz.

In 2014 besliste onze DGEC om zijn controleacties veeleer op thematische dossiers toe te spitsen. Thematische enquêtes onderzoeken op nationale schaal een welbepaald aspect van de praktijkvoering bij een groep zorgverleners. Die aanpak bevordert de uniforme opsporing van inbreuken en een gelijke opvolging van de vaststellingen. In verhouding tot de ingezette middelen is de impact van thematische onderzoeken daarenboven veel groter dan die van individuele onderzoeken. Dat is een belangrijk voordeel in tijden van besparing.

Ook besliste onze DGEC om de doorlooptijd van zijn controledossiers te verkorten door de onderzoeksdaden te beperken. Zo wordt de zorgverlener sneller geconfronteerd met mogelijke inbreuken en kan hij zijn gedrag eerder bijsturen.
Met die nieuwe strategie komen er meer personeelsmiddelen vrij om aan preventie en communicatie te doen, wat de impact van onze DGEC nog vergroot.