print

De 6e staatshervorming: stand van zaken van de bevoegdheden “gezondheid”

De 6e staatshervorming heeft op het vlak van volksgezondheid en gezondheidszorg een aantal bevoegdheden aan de deelstaten overgedragen. Een stand van zaken.

focus   image
De 6e staatshervorming heeft op het vlak van volksgezondheid en gezondheidszorg een aantal bevoegdheden aan de deelstaten overgedragen. (door de bijzondere wet van 06.01.2014)

Welke gevolgen hebben die overdrachten en wat is de stand van zaken?
 

Aan de deelstaten overgedragen bevoegdheden

Sinds 1 juli 2014 staan meer bepaald de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Duitstalige Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie formeel in voor de volgende domeinen:  

 • ziekenhuisbeleid: erkenningsnormen en ziekenhuisinfrastructuur/investeringskosten
 • ouderenbeleid (rustoorden en geriatrische ziekenhuizen)
 • long term care en revalidatie
 • geestelijke gezondheidszorg
 • preventiebeleid
 • organisatie van de eerstelijnsgezondheidszorg
 • erkenning en registratie van gezondheidszorgberoepen
 • mobiliteitshulpmiddelen en de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden.

Overgangsprotocol

De overdracht van die bevoegdheden naar de deelstaten heeft niet alleen betrekking op de opdrachten, maar ook op goederen, rechten en plichten, personeel en in bepaalde gevallen ook op ons vermogen. Een overgangsprotocol dat zal eindigen op 31 december 2017 legt de hele uitvoering vast.

De overdracht van het personeel dat belast is met het administratief beheer van de bevoegdheden (een 20-tal functies) zal pas gebeuren als dat protocol afloopt.

Een beperkt aantal bevoegdheden is al volledig overgedragen op 1 januari 2015 of 1 januari 2016. Voor de andere bevoegdheden voeren wij nog het beheer uit voor rekening en in opdracht van de deelstaten.

In het kader van de organisatie van de financiering maken we standaardrapporteringen over de evolutie van de realisaties (geregeld via het horizontaal protocol - B.S. van 31.12.2014). Op die manier volgen we de begroting van de overgedragen materies op in de overgangsfase, zowel de monitoring van de uitgaven als de afsluiting van de rekeningen.

Kennisoverdracht en follow-up van de uitvoering

Tijdens de overgangsfase kunnen de deelstaten zich de materies eigen te maken, een eigen beleid ter zake uitwerken en de nodige voorbereidingen treffen zodat ze bij het aflopen ervan de bevoegdheden autonoom kunnen uitoefenen.

Daartoe is de vereiste kennisoverdracht georganiseerd (opleidingen en informatie-uitwisselingen). Als het nodig is, dan kunnen de verschillende administraties op praktisch en inhoudelijk vlak verdere afspraken maken in de zogenaamde Copil.

Dat is de stuurgroep die bestaat uit vertegenwoordigers van alle partijen en die de uitvoering van het overgangsprotocol opvolgt. De follow-up op politiek niveau is in handen van de Interministeriële conferentie volksgezondheid en voorbereid door de Interkabinettenwerkgroep staatshervorming.

Ontwikkelingen in 2015

In 2015 ging de courante business verder en er waren ook een 3-tal ontwikkelingen.

 1. Er was intens overleg tussen ons en de deelstaten met betrekking tot de afbakening van de profielen van de over te dragen personeelsleden. Dat ging gepaard met interviews van potentieel geïnteresseerden, zowel bij ons als bij de deelstaten. Ervaring en motivatie hebben we meegenomen bij het bepalen van de profielen.

 2. Daarnaast hebben we in de loop van 2015 verdere informatie verzameld en uitgewisseld. Zo wilden we duidelijkheid krijgen over de impact van de 6e staatshervorming op de overgedragen prestaties in de gezondheidszorg in het kader van de internationale overeenkomsten.

 3. Tot slot is het overgangsprotocol voor de bevoegdheden rond tabaksontwenning, geïntegreerde diensten thuisverpleging (GDT) en ondersteuning van de psychiatrische patiënt in de thuissituatie verlengd met 2 jaar. De einddatum, oorspronkelijk voorzien op 31 december 2015, valt daarmee dan ook samen met het einde van het protocol in zijn geheel (31 december 2017).