print

3 kerncijfers van onze Dienst voor uitkeringen in 2015

focus image
370.408 langdurig zieken, 3.157 trajecten socioprofessionele re-integratie en 39.787 arbeidsongeschikte personen deeltijds terug aan het werk: 3 cijfers voor 2015 van onze Dienst voor uitkeringen.


 

370.408 langdurig zieken

Het aantal langdurig zieken is de laatste jaren sterk gestegen. Eind 2015 waren er 370.408 invaliden (= langer dan 1 jaar arbeidsongeschikt).  In 2014 waren dat er nog 343.926.

Verschillende factoren verklaren die stijging

Onze Dienst voor uitkeringen zet maximaal in om langdurig zieken opnieuw naar de arbeidsmarkt te begeleiden. Dat kan via een traject van socioprofessionele re-integratie of een deeltijdse werkhervatting (werknemerzelfstandige).  In beide gevallen wordt er eerder gekeken naar wat de arbeidsongeschikte persoon nog wél kan in plaats van naar de verloren vaardigheden. 

3.157 lopende trajecten socioprofessionele re-integratie in 2015

In 2015 hebben 3.157 personen in arbeidsongeschiktheid een traject gevolgd van socioprofessionele re-integratie.  In 2014 waren dat er nog maar 1.889.

Wij hebben verschillende samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met de verzekeringsinstellingen en de diensten voor arbeidsbemiddeling:

  • met de VDAB in 2012 (met een vernieuwing in 2016)
  • met Actiris in 2013
  • met Forem en Awiph in 2013.

Dankzij die samenwerkingsovereenkomsten krijgen arbeidsongeschikte personen de mogelijkheid om hun voorheen verworven vaardigheden op te frissen of volledig nieuwe vaardigheden aan te leren.

In het 1e geval spreken we van ‘rehabilitatie’. Bv.: een boekhouder wordt na 20 jaar ziek, voor een periode van 2 jaar.  Na die 2 jaar is de boekhouder medisch gezien weer in staat om zijn werk te hervatten. Omdat de wetgeving in de 2 jaar van zijn ziekte is gewijzigd, kan hij een korte cursus volgen om zijn kennis te actualiseren.

Nieuwe vaardigheden aanleren heet ‘heroriëntatie’. Bv.: iemand is werkzaam in de bouwsector. Na een periode van ziekte is de persoon fysiek niet meer in staat om zijn oude beroep terug te hervatten. In overleg met de adviserend arts volgt hij een opleiding informatica en kan hij aan de slag als programmeur in een softwarebedrijf.

39.787 arbeidsongeschikte personen deeltijds terug aan het werk

Begin 2015 telden wij 39.787 arbeidsongeschikte personen die deeltijds het werk hadden hervat. 35.989 daarvan waren werknemers, 3.798 zelfstandigen. De deeltijdse werkhervatting zit duidelijk in de lift.  Begin 2014 ging het nog maar om 34.253 personen (30.833 werknemers en 3.420 zelfstandigen)

Bij elke deeltijdse werkhervatting gaat de adviserend arts van het ziekenfonds na of de arbeidsongeschikte persoon de activiteit (zowel de aard als het volume) medisch gezien kan uitvoeren.

In vele gevallen leidt een combinatie van arbeidsongeschiktheid en een activiteit op maat tot een volledige werkhervatting:  bij 44,78 % van de werknemers in kwestie en bij 27,94 % van de zelfstandigen in kwestie.

Hoe vroeger iemand het werk hervat, des te sneller kan hij weer aan slag kan zoals voorheen. De praktijk toont dat aan.  Een deeltijdse activiteit hervatten tijdens de 1e 6 maanden van de ziekte geeft het meeste kans op een geslaagde terugkeer naar de arbeidsmarkt.