print

Identiteitskaart

focus image
Onze opdrachten, enkele gegevens over ons personeel en onze financiële middelen in 2016 en focus op onze informatieveiligheid als strategische doelstelling.


 

 

​Onze opdrachten

Het RIZIV, Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, is een openbare instelling voor sociale zekerheid (OISZ). Onze opdrachten zijn divers en talrijk.

Ons personeel

Evolutie van de niveaus

De laatste 4 jaren is ons personeel:

  • van de niveaus A en B licht gestegen  (+5% en +6%)
  • van de niveaus C en D sterk gedaald (-19% en -29%).


Bron: RIZIV – HR-dienst

Verdeling per niveau, geslacht en werkregime

In 2016 werkt 39 % van onze werkneemsters deeltijds (tegenover 9 % van onze werknemers). Het gaat in het bijzonder om de werkneemsters van niveau C en D.

 

 

Let op: Deze tabel bevat het personeel van Smals niet.
Bron: RIZIV – HR-dienst

 

Inspanningen om ons personeel te behouden

Onze HR-dienst blijft alles in het werk stellen om ons personeel de kans te bieden op een vaste benoeming of om carrière te maken via bevordering.

Bron: RIZIV – HR-dienst

Onze financiële middelen

Raadpleeg:

Onze informatieveiligheid

Een strategische doelstelling

Vanuit onze wettelijke context en missie moeten wij verschillende soorten persoonsgegevens verwerken. Het gaat om gegevens van zorgverleners, van sociaal verzekerden en van het eigen personeel. Dat gebeurt onder meer in het kader van de vele samenwerkingsverbanden met belangrijke partners zoals de overheid, de zorgsector en de sector sociale zekerheid.
De informatieveiligheid verzekeren is dan ook een prioriteit en een belangrijke doelstelling waarvoor ons Algemeen beheerscomité en ons Directiecomité zich blijvend engageren.

Ons beheersysteem

Om informatieveiligheid doeltreffend te kunnen aanpakken hebben we in 2003 een 1e beheersysteem opgezet, waarmee we de veiligheid continu willen verbeteren. In 2011 hebben we een programma opgestart onder de naam SafeInfo. Dankzij de geleverde inspanningen hebben we dan in 2014 een certificaat voor informatieveiligheid (ISO 27001) kunnen halen, en dat voor heel ons instituut.

Ons beheersysteem voor informatieveiligheid (ISMS) garandeert de vertrouwelijkheid, de integriteit en de beschikbaarheid van alle gegevens die we verwerken in:

  • alle bedrijfsprocessen van de kerndiensten
  • alle ondersteunende processen van de algemene diensten.

We engageren ons ertoe om ons beheersysteem continu te verbeteren. Dat gebeurt via ons risicobeheer, dat op een structurele manier rekening houdt met dreigingen en opportuniteiten door wijzigende technologie, wetgeving of andere omgevingsfactoren. Regelmatige interne audits en een jaarlijkse externe audit stellen bovendien de overeenstemming vast met de ISO-norm.

Enkele jaren ervaring later kunnen we terugblikken op een geslaagd traject, waarbij we de voornaamste niet-conforme situaties hebben weggewerkt en een correcte maturiteit hebben bereikt.

Toekomstgerichtheid

Ons informatiebeveiligingsbeleid stemt overeen met de minimale normen van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid.
Met de komst van de nieuwe Europese algemene verordening gegevensbescherming (GDPR) dient zich een nieuwe doelstelling aan die we met ons bestaand beheersysteem moeten bereiken.
Onze inspanningen in het kader van de ISO-certificatie zijn al een opstapje naar overeenstemming met GDPR.