print

Onze directie blikt terug op 2016

focus image

Onze administrateur-generaal en onze adjunct-administrateur-generaal blikken terug op 2016. Het is voor hen de gelegenheid om de maatschappelijke performantie die we nastreven op de voorgrond te plaatsen met zijn dubbele, niet-tegenstrijdige doelstelling: tegelijkertijd een actor van de volksgezondheid en een actor van de sociale zekerheid zijn, in het opperste belang van die 2 sectoren en vooral in het belang van de bevolking.

 

De terugkeer van de thema’s

Wat de vorm betreft, is ons jaarverslag sinds 2014 enkel nog elektronisch beschikbaar. Dat zorgt voor een meer dynamische lezing op het internet en illustreert onze maatschappelijke verantwoordelijkheid op het vlak van onze consumptiepatronen en onze wil om meer digitaal te werken.

In dit verslag over 2016 diepen we wel weer een aantal thema’s uit, zoals we dat ook deden toen we nog verslagen op papier publiceerden. Op die manier illustreren we goed de activiteiten die onze diensten uitvoeren in het kader van hun belangrijkste  opdrachten.

Een weerspiegeling van onze diverse expertises en onze gemeenschappelijke benadering van de GVU-verzekering

Sinds enkele jaren publiceren sommige van onze diensten specifieke activiteitenverslagen: het Fonds voor de medische ongevallen, de Dienst voor  geneeskundige evaluatie en controle en de Dienst voor administratieve controle.

Dit jaarverslag is geen kopie van of toevoeging op die gedetailleerde verslagen, die zich toespitsen op specifieke opdrachten. Integendeel, het weerspiegelt transversaal en vrij beknopt zowel onze diverse opdrachten, competenties, expertises, als de coherentie en cohesie die we in onze gemeenschappelijke en gezamenlijke benadering van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (GVU-verzekering) proberen te brengen.

Een verzekering voor geneeskundige verzorging, niet louter verzekering tegen ziekte

De essentie van onze acties is volksgezondheid, solidair verzekerd door ons socialezekerheidsstelsel.

Gezondheid via de verzekering voor geneeskundige verzorging, veel meer dan louter een verzekering tegen ziekte! Gezondheid via uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid  (van korte, lange of permanente duur), veroorzaakt door gezondheidsproblemen in de persoonlijke levenssfeer! Gezondheid via de begeleiding bij een mogelijke terugkeer naar werk, meer dan ooit synoniem van gezondheid en ontplooiing en niet van ziekte!  Gezondheid van ons systeem voor sociale bescherming en van onze sociale verzekeringen, via controle op het correcte gebruik van ons gezondheidszorgsysteem door de zorgverleners, de rechthebbende patiënten en onze bestuurspartners! Gezondheid, tot slot, via onderzoek van en mogelijke vergoeding voor medische ongevallen, bij gezondheidsproblemen in verband met geneeskundige verstrekkingen, die normaal niet tot verergering van de gezondheidstoestand mogen leiden.

Synergieën voor een echte volksgezondheidsstrategie en sociale zekerheid

Het sociale en openbare aspect van de gezondheidszorgverzekering is de essentie van de opdrachten van al onze diensten. De coherentie van onze globale strategie en onze acties is dan ook beter verzekerd en gewaarborgd doordat ze sinds 1945 in één enkele instelling, namelijk het RIZIV, samengebracht zijn en niet verspreid zijn volgens het type interventie: geneeskundige verzorging, uitkeringen, controles enz.

Maar onze acties zijn veel meer dan een eenvoudige verzekering: zij dragen actief bij tot de uitwerking en de ondersteuning van ons gezondheidszorgsysteem en dus tot een echte volksgezondheidsstrategie. In die geest is het nodig om met de andere federale instellingen en gezondheidsadministraties ook synergieën te ontwikkelen, zowel op het vlak van de strategie als op dat van de gezamenlijke acties.

Hetzelfde geldt sinds lang voor de sociale zekerheid, via het College van de openbare instellingen van sociale zekerheid, onze gemeenschappelijke bepalingen van de bestuursovereenkomsten en ons paritair en globaal beheer.

Wij hopen dat u bij het lezen van ons jaarverslag 2016 ervan overtuigd raakt dat we niet alleen dagelijks, maar ook met een beleidsvisie op lange termijn die dubbele, niet-tegenstrijdige doelstelling vervullen: tegelijkertijd als actor van de volksgezondheid en als actor van de sociale zekerheid optreden in het opperste belang van die 2 sectoren en vooral in het belang van onze hele bevolking, haar gezondheid, de toegankelijkheid, de solidariteit, de verantwoordelijkheid en de ondersteuning. Kortom, hét voorbeeld zijn van maatschappelijke performantie!

 
 
 
Jo De Cock - Administrateur Général
Jo De Cock
Administrateur-generaal
 
Benoît Collin - Administrateur Général adjoint
Benoît Collin
Adjunct-administrateur-generaal