print

MRI: audit van het protocolakkoord en screening zware medische beeldvorming

focus image
Onze Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle (DGEC) licht regelmatig de afspraken door uit het Protocolakkoord zware medische beeldvorming (Belgisch Staatsblad van 20.06.2014). Zo stelde onze DGEC in 2016 een tussentijds rapport op over het gebruik van al dan niet erkende MRI-toestellen.

 

Het kadaster voor zware medische beeldvorming

Het kadaster voor zware medische beeldvorming is een lijst met alle apparaten voor zware medische beeldvorming die ziekenhuizen moeten laten registreren. Het kadaster is operationeel sinds 1 juni 2016.

MRI-toestellen

Een vergelijking tussen het kadaster, de lijst erkenningen van de Gewesten en Gemeenschappen, de gegevens die de DGEC ontving van de FOD Volksgezondheid, de informatie op de websites van ziekenhuizen en attestgegevens leverde een lijst op met 39 ziekenhuizen waar onduidelijkheden zijn vastgesteld. Bij die ziekenhuizen werden verdere gegevens opgevraagd zoals:

 • erkenningsbesluiten
 • cd-roms met beelden van door de DGEC geselecteerde uitgevoerde onderzoeken
 • openingstijden en wachttijden per toestel.

Nadien werd een bevraging ad hoc uitgevoerd.

Wat heeft de DGEC opgemerkt?

 • 20 van die 39 ziekenhuizen hebben mogelijks onderzoeken gefactureerd die werden uitgevoerd op 25 niet-vergunde toestellen. Dit onderzoekt de DGEC verder in 2017 en wordt desgevallend ten laste gelegd.
 • Ziekenhuizen kunnen niet meer factureren op niet-vergunde MRI-toestellen. Dit leidt tot een uitbreiding van de openingsuren van de andere MRI-toestellen en/of langere wachttijden.
 • Niet-vergund gebruik doet zich voor op verschillende manieren:
  • aanrekenen op wetenschappelijke toestellen
  • erkenningen van toestellen buiten programmatie
  • niet-vergunde toestellen, die evenmin geprogrammeerd waren
  • een erkenning opsplitsen over meerdere toestellen
  • als erkende dienst met een geprogrammeerd toestel werken, hoewel het ziekenhuis zelf nooit erkend of geprogrammeerd was voor een MRI
  • enz.

Wat zijn de voorstellen van de DGEC?

De DGEC stelt voor om:

 • sluitende procedures uit te werken voor programmatie en toekenning van facturatienummers op federaal vlak
 • sluitende controlemechanismen uit te werken bij elke wijziging van kenmerk van een toestel
 • de procedures te automatiseren
 • aan elk onderzoek en per toestel een uniek nummer met timestamp toe te kennen
 • het beleid regelmatig te adviseren met tussentijdse rapporten over:
  • tendensen van het Audit-protocolakkoord
  • screening van de medische beeldvorming
  • lopende terreinanalyses
  • trajectanalyse vanaf de aanvraag voor medische beeldvorming tot de uitvoering ervan.
 • de RIZIV-databank met gegevens over verstrekkers en instellingen en rechten tot factureren te upgraden
 • de data sneller en kwalitatiever aan te leveren
 • geen erkenningen met terugwerkende kracht meer te verlenen.

Meer info

Protocolakkoord zware medische beeldvorming (B.S. van 20.06.2014)