print

Het woord van onze directieEen boeket van projecten gerealiseerd in 2018 geïllustreerd in ons jaarverslag

Elk jaar proberen we met ons jaarverslag een zo groot en ruim mogelijk publiek inzicht te geven in een aantal belangrijke elementen van ons werk en onze resultaten, maar vooral in onze passies: de sociale zekerheid, de sociale bescherming in de sector van de geneeskundige verzorging en uitkeringen en het volksgezondheidsbeleid.

We tonen u onze identiteitskaart: wat zijn onze opdrachten, onze financiële middelen, zowel op het vlak van de verzekering als van onze werking, en wat zijn onze menselijke middelen? Wie zijn al die geëngageerde mannen en vrouwen zonder wie we niets zouden bereiken, of toch niet zo goed?

Ter illustratie van de activiteiten van ons instituut heeft elke algemene directie een of meer thema's gekozen die in 2018 in de belangstelling hebben gestaan.

Deze thema's geven u een beeld van de diversiteit van onze onderwerpen; die focus op onze actualiteit mag het dagelijkse werk om de rechten toe te kennen, het goede gebruik ervan te controleren en de talrijke overleg-, advies- of beheersorganen te begeleiden, echter niet onbelicht laten.  Zo kan de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen zich gestaag blijven ontwikkelen en moderniseren in een context van solidariteit, verantwoordelijkheid en houdbaarheid, waarbij ook de doeltreffendheid en de performantie van ons gezondheids- en socialezekerheidssysteem niet uit het oog mag worden verloren.

Op het vlak van het interne beheer van ons instituut was 2018 een zeer druk jaar door de samenwerking in het kader van het project Redesign van de gezondheidsadministraties. Met het oog op onze verhuis eind 2020 werd de digitalisering van onze processen, archieven en documenten in een hogere versnelling gebracht.

Wat onze taken betreft, zijn de talrijke geplande hervormingen in het regeerakkoord in 2018 in wetten en koninklijke besluiten gegoten na talrijke analyses, veelvuldig overleg en talrijke onderhandelingen met de verschillende partners op het vlak van volksgezondheid en de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

Gezondheid en sociale zekerheid zijn twee van de grote bezorgdheden van de bevolking. Zowel via de verzekering voor geneeskundige verzorging als via de uitkeringsverzekering neemt het RIZIV ten volle deel aan de ontwikkeling van ons gezondheids- en socialezekerheidssysteem. Wij tonen dagelijks ons engagement om op een solidaire manier tegemoet te komen aan die bezorgdheden en proberen het juiste evenwicht te vinden tussen de verwachtingen en de behoeften van de verschillende partners: van de zorgverleners tot de patiënt en de verzekerde, net zoals de globale samenleving die instaat voor de solidaire financiering.

Uit de aanvulling van dit recht op geneeskundige verzorging met een mogelijke schadevergoeding voor medische ongevallen of de uitbreiding van de acties met het oog op een gekozen en geslaagde professionele re-integratie na een periode van arbeidsongeschiktheid of invaliditeit blijkt dat de sociale zekerheid evolueert en zich aanpast aan nieuwe realiteiten en nieuwe behoeften.

De "oude dame" van de sociale zekerheid viert in 2019 haar 75ste verjaardag, ze blijft echter een moderne grootmoeder met aandacht voor het welzijn en met een luisterend oor voor haar kinderen en kleinkinderen, voor een beter heden en een betere toekomst!

 

         Jo De Cock
Administrateur-generaal

 

           Benoît Collin
Adjunct-administrateur-generaal

 

Jaarverslag 2018