print

Een nieuwe bevoegdheid: nagaan of de werkgever de nodige informatie verstrekt voor de berekening van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringenWanneer een persoon arbeidsongeschikt is, moet zijn werkgever een inlichtingenblad uitkeringen en een jaarlijksevakantieattest bezorgen, zodat het ziekenfonds de uitkeringen kan berekenen. Sinds de jongste hervorming van de inspectiediensten is onze Dienst voor administratieve controle (DAC) bevoegd als die verplichting niet wordt nageleefd.

625 meldingen in 2018

Naar aanleiding van de integratie van de Sociale Inspectie van de FOD Sociale Zekerheid in de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) in juli 2017 is een bevoegdheid overgedragen aan de DAC. Het gaat om de controle op de verplichting voor de werkgever om de inlichtingenbladen uitkeringen en de jaarlijksevakantieattesten van zijn werknemer te bezorgen, zodat de ziekenfondsen zijn arbeidsongeschiktheidsuitkeringen kunnen berekenen.

2018 was het eerste volledige jaar voor onze nieuwe bevoegdheid. De DAC heeft 625 meldingen omtrent de niet-naleving van die verplichting ontvangen.

In nauwe samenwerking met de ziekenfondsen

Als eerstelijnsactoren in de relatie met hun leden zetten de ziekenfondsen de nodige stappen om de informatie in het deel "werkgever" van het inlichtingenblad en/of het jaarlijksevakantieattest te verzamelen.

In afwachting van die formulieren berekenen de ziekenfondsen het voorlopige bedrag van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen van de sociaal verzekerde overeenkomstig artikel 44 van de Verordening op de Uitkeringen van 16 april 1997.

De DAC treedt op in de 2e lijn als de inspanningen van de ziekenfondsen niets opleveren.

Wat doen wij concreet?

De DAC ontvangt de meldingen van de sociaal verzekerden of de instellingen die hen vertegenwoordigen zoals de vakbondsorganisaties wanneer het inlichtingenblad en/of de jaarlijksevakantieattesten ontbreken. De DAC neemt dan contact op met de werkgever en vraagt hem om deze documenten te bezorgen.

De DAC verzoekt de ziekenfondsen om de sociaal verzekerde voorlopige arbeidsongeschiktheidsuitkeringen toe te kennen en het bedrag na ontvangst van het inlichtingenblad en/of het jaarlijksevakantieattest te regulariseren.

Indien nodig kunnen de sociaal inspecteurs van DAC de dossiers in het ziekenfonds onderzoeken, om na te gaan welke stappen de V.I. bij de werkgever heeft gezet en om te controleren of het voorlopige bedrag van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen aan de sociaal verzekerde is toegekend.

Als de werkgever ondanks herhaalde verzoeken de verplichte formulieren niet bezorgt, stellen de sociaal inspecteurs van de DAC een proces-verbaal op met toepassing van artikel 224 van het Sociaal Strafwetboek.

We sturen het proces-verbaal naar de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg met het oog op het opleggen van een administratieve sanctie ten laste van de werkgever.

Meer informatie

Raadpleeg de belangrijkste activiteiten van de DAC.

 

 

Het strategisch- en beheersteam van de DAC

Jaarverslag 2018