print

Strijd tegen sociale fraude door sociaal verzekerden: 9,5 miljoen euro vastgesteld in 2018Onze Dienst voor administratieve controle (DAC) gaat na of de sociaal verzekerden hun uitkeringen en terugbetalingen van de geneeskundige verzorging correct ontvangen. In 2018 heeft de DAC sociale fraude vastgesteld voor 9,5 miljoen euro. Dat is een stijging van ongeveer 50% in vergelijking met het bedrag dat in 2017 was vastgesteld en is te danken aan nog efficiëntere controles.

Stijging van 50 % van de vastgestelde onverschuldigde bedragen

De controles van de DAC hebben in 2018 fraude met arbeidsongeschiktheidsuitkeringen vastgesteld voor een totaal bedrag van 9,5 miljoen euro, tegenover 6,4 miljoen euro in 2017. Dat is een stijging van ongeveer 50 % in 12 maanden.

We kunnen deze stijging van vastgestelde bedragen onder andere toeschrijven aan de opvoering van de controles en aan de perfectionering van het kruisen van de databanken. Hierdoor kunnen we efficiënter en doelgerichter optreden.

Sinds 2017 heeft de DAC in het kader van de hervorming van de sociale inspectiediensten de uitwisseling van informatie met de RVA opgevoerd op het gebied van gemeenschappelijke domeinen zoals de fictieve onderwerpingen aan de sociale zekerheid, het zwartwerk en de fictieve woonplaatsen. Dankzij die nauwe samenwerking tussen de DAC en de RVA konden ook gevallen van fraude met arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en werkloosheidsuitkeringen beter worden opgespoord en gecontroleerd.

Om welke soort sociale fraude gaat het precies?

De DAC strijdt meer bepaald tegen de volgende verschillende soorten sociale fraude:

 

OmschrijvingVastgesteld onverschuldigd bedrag (in euro)
De niet-aangegeven arbeid
(zwartwerk)
Dat is de cumulatie van een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid met een activiteit die niet is aangegeven en die niet is toegestaan door de adviserend arts van het ziekenfonds. Om dit soort fraude te bestrijden voeren de sociaal controleurs van de DAC onderzoeken op het terrein uit in heel het land.​4.168.940,14
De fictieve woonplaatsenMet fictieve woonplaatsen of incorrecte gezinssituaties kunnen sociaal verzekerden ongeoorloofde financiële voordelen krijgen. De DAC is voortdurend op zoek naar nieuwe manieren om dit soort fraude op te sporen aan de hand van methodes om gegevens te kruisen en van een nauwe samenwerking met sociale inspectiediensten zoals de RVA en andere externe partners.​2.132.666,47
De verboden cumulatie van uitkeringenDat is de werkhervatting die wel wordt aangegeven maar niet is toegestaan door de adviserend arts van het ziekenfonds. De DAC spoort dit soort fraude op aan de hand van het kruisen van gegevens.​1.448.668,21
De fictieve onderwerpingen​Fictieve werkgevers die valse sociale documenten verkopen aan mensen die op die manier het recht verkrijgen op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. De RSZ stelt de fraude vast en doet de onderwerping van die werknemers teniet. Vervolgens onderzoekt de DAC de weerslag ervan op de rechten van de betrokken personen in de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.​762.647,96
Onregelmatige verblijven in het buitenland​Dat is de fraude door arbeidsongeschikte personen die in het buitenland verblijven zonder dat ze de toestemming hebben gekregen van de adviserend arts van hun ziekenfonds en illegaal uitkeringen blijven ontvangen. Voor dat type fraude is de DAC afhankelijk van de verslagen van de grenspolitie die hem door de arbeidsauditeurs worden bezorgd.​219.630,81
De valse getuigschriften voor verstrekte hulp​Sommigen genieten onrechtmatige terugbetalingen op basis van vervalste getuigschriften. Om die vorm van fraude te bestrijden, werkt de DAC nauw samen met onze Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle (DGEC): de DGEC stelt de fraude vast en bezorgt de dossiers aan de DAC. Vervolgens voert de DAC een onderzoek bij het ziekenfonds om de terug te vorderen onverschuldigde bedragen vast te stellen.10.570,55
 

Dankzij de samenwerking met de RVA kon de DAC bovendien ook bijkomende gevallen van fraude met arbeidsongeschiktheidsuitkeringen vaststellen in gemeenschappelijke domeinen:

 

OmschrijvingVastgesteld onverschuldigd bedrag
(in euro)
De fictieve onderwerpingen aan de sociale zekerheid, het zwartwerk en de fictieve woonplaatsen​De Cel data analyse van de DAC die gespecialiseerd is in de kruising van de gegevensstromen, gaat elk kwartaal na of de beslissingen van de RVA met betrekking tot de terugvorderingen van werkloosheidsuitkeringen na vaststelling van fraude gevolgen hebben voor de rechten van de betrokken personen in de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. Daarna worden de potentieel geïmpacteerde gevallen doorgezonden aan de sociaal inspecteurs van de DAC voor een grondig onderzoek bij de ziekenfondsen.​752.218,93

 

Terugvorderingen en sancties

Naast de terugvordering van onverschuldigde bedragen door de ziekenfondsen heeft de DAC in 2018, 572 administratieve sancties uitgesproken ten laste van sociaal verzekerden wegens sociale fraude.

De DAC spreekt 2 soorten sancties uit ten laste van sociaal verzekerden:

 

Bedrag van de sancties (in euro)
Een geldboete​39.625,00
Geweigerde uitkeringen aan de rechthebbenden door de ziekenfondsen739.238,77
 

 

De sancties worden alleen maar uitgesproken bij de afwezigheid van strafrechtelijke vervolgingen.

Merk op dat de ziekenfondsen ook op eigen initiatief controles uitvoeren die elk jaar eveneens aanleiding geven tot substantiële terugvorderingen.

Meer informatie

Raadpleeg de belangrijkste activiteiten van de DAC.

 

 

Het strategisch- en beheersteam van de DAC

Jaarverslag 2018