print

Toegang tot de gezondheidszorg: onze aanbevelingen voor een inclusiever gezondheidssysteem

In samenwerking met Dokters van de Wereld stellen wij 5 prioritaire aanbevelingen voor om ons gezondheidszorgsysteem toegankelijker te maken. 
Die aanbevelingen zijn opgenomen in een witboek.

Het is het resultaat van een diepgaande denkoefening met honderden actoren uit de sociale sector en de gezondheidszorg die in het kader van 50 jaar ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) en RIZIV heeft plaatsgevonden.

Met dit witboek willen wij de politieke wereld interpelleren over de uitdagingen inde gezondheidszorg waarmee wij in de volgende 5 jaar onvermijdelijk te maken zullen krijgen.

Uitgever
RIZIV
Auteur
RIZIV en Dokters van de Wereld
Publicatiedatum
29-09-2014
Publicatietype
Studie
Thema's
Terugbetaling; Toegangsvoorwaarden


5 prioritaire aanbevelingen

In het witboek worden 5 prioritaire aanbevelingen voorgesteld om de toegankelijkheid van de gezondheidszorg te verbeteren:

 1. het systeem voor de toegang tot de gezondheidszorg vereenvoudigen en inclusiever maken voor de personen die buiten het kader van de ziekteverzekering vallen met een gefaseerde benadering per doelgroep:
  • gedetineerden en geïnterneerden: opname in de verzekering voor geneeskundige verzorging;
  • aanvragers van dringende geneeskundige hulp bij een OCMW en asielzoekers die in een private woning (de zogenoemde "No Show") of in een Lokaal Opvanginitiatief verblijven: tijdelijke ambtshalve inschrijving (bijv. voor 3 maanden) bij de HZIV;
  • personen zonder vaste verblijfplaats: de POD (Programmatorische overheidsdienst) Maatschappelijke Integratie zal van rechtswege het bevoegde OCMW aanwijzen in geval van moeilijkheden bij de aanwijzing 

 2. de derdebetalersregeling veralgemenen
  • vanaf 1 januari 2015: voor de patiënten met het statuut "chronisch zieke" en voor diegenen die de verhoogde verzekeringstegemoetkoming genieten
   • bij voorrang voor de verstrekkingen van huisartsen en de tandheelkundige verstrekkingen
   • op termijn voor de verstrekkingen van de andere ambulante sectoren

  • op langere termijn: voor alle patiënten en alle ambulante handelingen

 3. investeren in preventie en gezondheidspromotie
  • bij vrouwen en jonge kinderen:
   • globale en niet-versnipperde benadering van de gezondheid van de vrouw en versterking van de netwerking tussen de verschillende actoren rond de gezondheid van moeder en kind
   • realisatie van "geïntegreerde gezondheidsprogramma’s" voor vrouwen en risicogezinnen (die de periode vóór de conceptie tot de instap van het kind in het basisonderwijs bestrijken).

  • bij personen met risicogedrag (sekswerkers, drugsgebruikers, enz.):
   • adequate preventieve verzorging: bijv. opsporen van SOA’s (sociaal overdraagbare aandoeningen) en virale hepatitis, vaccinatie, verdeling van preventiemateriaal, betere toegang tot de substitutiebehandelingen, betere voorlichting over de risico’s die verbonden zijn met hun gedrag, preventie in de leefomgeving en de sociale omgeving
   • die programma’s coördineren via bestaande zorgvoorzieningen (raadplegingen, spoeddiensten, enz.) 

 4. in elke grote stad een intermediaire zorglijn, de zogenoemde "lijn 0,5" invoeren
  • samengesteld uit een geheel van multidisciplinaire diensten en structuren die primaire gezondheidszorg aanbieden (inclusief de seksuele en reproductieve gezondheid);
  • bestemd voor kwetsbare populaties (daklozen, nieuwkomers, sekswerkers, drugsgebruikers, enz.);
  • met op termijn als doel die patiënten opnieuw in de traditionele eerste lijn te integreren.

 5. nieuwe beroepen in de ambulante sector creëren (bijv. interculturele bemiddelaars, ervaringsdeskundigen) om de patiënt beter te informeren en te begrijpen.

Het Witboek: resultaat van een denkoefening met honderden actoren uit de sociale sector en de gezondheidszorg

De denkoefening is in de loop van het eerste trimester 2013 gestart met de opstelling van een Groenboek waaraan een dertigtal actoren uit de sociale sector en de gezondheidszorg (ziekenfondsen, patiënten, professionele zorgverleners, enz.) hebben meegewerkt. Dat Groenboek is een echte inventaris van de problemen op het vlak van de toegankelijkheid van de gezondheidszorg in België.

Tijdens de rondetafelgesprekken van 28 maart 2014 zijn meer dan 300 personen uit de sector bijeengekomen om oplossingen te zoeken voor de problemen die in het groenboek onder de aandacht zijn gebracht; die oplossingen zijn rond 5 prioritaire kernpunten gegroepeerd.

In samenwerking met Dokters van de Wereld hebben wij 1 prioritaire aanbeveling per kernpunt overgenomen en in een witboek aan de politieke wereld voorgesteld.

Contacten

Directie Research, Development & Quality (RDQ)

Tel: +32(0)2 739 78 65

E-mail: rdq@riziv-inami.fgov.be

​Galileelaan 5/01
1210 Brussel