print

1 November 2022: Einde overeenkomst thuisverpleegkundige cohortzorg voor COVID-19-patiënten

De continuïteit van de thuisverpleegkundige noodzakelijkezorg voor de patiënten garanderen, besmetting voorkomen, het beschermingsmateriaal optimaal inzetten. 3 goede redenen om specifieke teams van thuisverpleegkundigen op te zetten om de patiënten die getroffen zijn door COVID-19 op te volgen tijdens hun besmettingsperiode.

Deze overeenkomsten lopen af op 1 november 2022 gezien de evolutie van de COVID-19-crisis en daaraan aangepaste maatregelen.

Op deze pagina:

 

Beëindiging overeenkomst inzake cohortzorg bij COVID-19 patiënten

Vanaf 1 november 2022 zal cohortzorg niet meer gefinancierd worden in het kader van de overeenkomsten die gesloten zijn tussen het Verzekeringscomité en bepaalde consortia van diensten thuisverpleging.

In het kader van de beheersing van de COVID-19 pandemie werden overeenkomsten gesloten tussen het Verzekeringscomité voor geneeskundige verzorging en bepaalde consortia van diensten thuisverpleging voor de financiering van cohortzorg en de afname van stalen met het oog op het opsporen van COVID-19.

Cohortzorg wordt al een hele tijd niet meer toegepast. De financiering van de testcentra vertoont belangrijke knelpunten en is niet voorzien om in periodes van lage activiteit verder van toepassing te zijn. Daarom werd deze overeenkomst herzien en zal een nieuwe overeenkomst de bestaande regelingen voor financiering van het zorgpersoneel in de testcentra vervangen vanaf 1 november 2022.

Meer informatie over deze nieuwe overeenkomst vindt u op de volgende webpagina : Nieuwe financiering van zorgverleners in COVID-19-testcentra vanaf 1 november 2022 - RIZIV (fgov.be)

Voordelen van cohortzorg in de thuisverpleging tijdens de COVID-19-pandemie

Patiënten (vermoedelijk) besmet met COVID-19 hebben soms nood aan thuisverpleging. Binnen het kader van cohortzorg staat een vaste equipe van verpleegkundigen in voor de thuisverpleging van die patiëntengroep tijdens hun besmettingsperiode.

Door het afscheiden van die zorgverleners en van de betrokken patiënten bieden we zorgcontinuïteit terwijl we kruisbesmetting vermijden met niet-besmette patiënten en collega-zorgverleners.

Bovendien kan dankzij cohortzorg het specifiek vereiste beschermingsmateriaal optimaal worden ingezet.

Per geografische zone zullen we een overeenkomst afsluiten met een consortium voor cohortzorg om de zorg en hun facturatie te organiseren.

We hebben al een overeenkomst afgesloten met telkens 1 consortium voor elk van de 5 Vlaamse provincies. Voor andere geografische zones is de oprichting van consortia in voorbereiding.

Hoe kan u een consortium voor cohortzorg vormen?

Een consortium van thuisverpleegkundige praktijken moet bestaan uit minimaal één dienst voor thuisverpleging, zoals gedefinieerd voor de forfaitaire tegemoetkoming RIZIV, in voorkomend geval aangevuld met andere groeperingen van thuisverpleegkundigen. Het consortium staat steeds open voor alle thuisverpleegkundige praktijken die zich kandidaat stellen om hier aan deel te nemen.

De thuisverpleegkundige praktijken die deel uitmaken van het consortium groeperen de verzorging van de betrokken patiënten in de cohortzorgrondes die ze gezamenlijk organiseren.

Per geografische zone kan slechts één consortium een dergelijke overeenkomst afsluiten. Behoudens gemotiveerde uitzondering moet die geografische zone minimaal 100.000 inwoners tellen. De geografische zones kunnen elkaar niet overlappen.

Het consortium dat deze overeenkomst wenst te sluiten, moet de geografische zone beschrijven waarin het de cohortzorg zou aanbieden.

De individuele zorgverleners of hun vertegenwoordigende werkgevers of organisaties, sluiten een samenwerkingsovereenkomst af met het consortium waarin de modaliteiten van de samenwerking, inclusief de vergoeding voor  hun bijdragen aan de cohortzorg worden vastgelegd.

De gegeven zorg wordt bijgehouden in een gezamenlijk individueel patiëntendossier. Het consortium werkt een regeling uit over het opstellen, bewaren en het delen van de gegevens met de betrokken zorgverleners van dat patiëntendossier.

Welke patiënten zijn betrokken?

Patiënten die besmet zijn met COVID-19 of met een sterk vermoeden van besmetting en dit tijdens de periode dat zij anderen kunnen besmetten met COVID-19.
Een medisch voorschrift staaft deze inclusiecriteria.

Zodra een patiënt niet langer “besmettelijk” is (dag van ontslag uit cohortzorg), zijn de bepalingen van deze overeenkomst niet langer van toepassing voor deze patiënt. In dat geval zijn de bepalingen en tarieven van toepassing zoals bedoeld in artikel 8 van de nomenclatuur, en dus ook het bijkomend honorarium voor beschermingsmateriaal en de verstrekking “opvolging en toezicht” die ruimer van toepassing is op de patiënten met COVID-19 gerelateerde problematiek.

De betrokken verzorging van de patiënten moet opgenomen zijn in art. 8 van de nomenclatuur van geneeskundige verstrekkingen, inzake aard van de verzorging, plaats van verstrekking en rekening houdende met de uitsluitingsvoorwaarden in art. 8, §3.

De patiënt moet de zorg krijgen in de regionale zone waarin het consortium werkzaam is.

De betrokken patiënt moet akkoord gaan met de opname in de cohortzorg (informed consent).

Welke principes gelden er voor uw cohortzorg?

Per dag moeten er minstens 8 patiënten, besmet met COVID-19,  thuisverpleging krijgen, met per facturatieperiode een gemiddelde van minstens 10 verzorgde patiënten per dag.

Als deze minima niet worden gehaald, kunnen we uw zorg niet financieren via deze overeenkomst en past u de bepalingen van art. 8 van de nomenclatuur voor geneeskundige verstrekkingen toe.

Zorgkundigen kunnen geen verpleegkundige verzorging binnen cohortzorg verlenen.

Verpleegkundigen ingeschakeld in cohortzorg kunnen geen reguliere verpleegkundige zorg verlenen (in de thuisverpleging of elders) gedurende de periode dat ze instaan voor cohortzorg.

Hoe financieren we de consortiums?

WAT DEKT ONZE FINANCIERING?

De financiering dekt de volledige thuisverpleegkundige verzorging , inclusief :

  • het verzorgingsmateriaal
  • het COVID-19-beschermingsmateriaal
  • de verplaatsingen
  • de planning
  • het overleg
  • de administratieve afhandeling.

Voor de betrokken patiënten kan tijdens de inclusieperiode geen enkele verstrekking van artikel 8 van de nomenclatuur van geneeskundige verzorging worden aangerekend. Er wordt geen enkele toeslag aangerekend aan de patiënt.  

WAT IS HET BEDRAG VAN DE FINANCIERING?

Voor elke patiënt in het cohort komt elke dag van effectieve zorg overeen met een bedrag van 47,25 EUR.
We betalen een consortium een maximumbedrag van 27.988 EUR per maand per geografisch gebied van 100.000 inwoners.

HOE BETALEN WE DE COHORTZORG?

De effectieve betaling voor cohortzorg aan het consortium hangt af van de rapportering van de activiteit van het consortium binnen cohortzorg. 

Per kalendermaand bezorgt het consortium ons een betalingsverzoek met activiteitenrapportering. Na verificatie storten we het verschuldigde bedrag op het rekeningnummer van het consortium.

Het consortium staat in voor de verdeling van deze middelen en zal hierover transparant rapporteren aan de leden en deelnemende zorgverleners in het consortium.

We preciseren de praktische modaliteiten voor het activiteitenrapport en het versturen van de gegevens in de overeenkomst.

Hoe dient u uw aanvraag in?

Bezorg ons snel uw dossier door het formulier voor de aanvraag om een consortium voor cohortzorg COVID-19 te vormen, in te vullen.

Wij onderzoeken de aanvragen en stellen de resultaten van onze analyse voor aan het Verzekeringscomité geneeskundige verzorging.

Het Verzekeringscomité zal een overeenkomst afsluiten met elk consortium dat in aanmerking komt.

Wat is looptijd van de overeenkomst?

De overeenkomst zal uitwerking hebben met ingang van 16/4/2020 en uiterlijk gelden tot 31/10/2022.

De consortia versterken ook de afnamecapaciteit van de triage- en afnamecentra

De consortia inzake cohortzorg zullen ook verpleegkundigen ter beschikking stellen van triage- en afnamecentra.

Vragen?